Waarom het economisch onderwijs aan een update toe is

Oikonomos is een korte film (30 minuten) van Ingrid Rieser en Marta Petterson over de groeiende beweging voor nieuw economieonderwijs. Sinds de crisis is pijnlijk duidelijk dat de economische theorieën en modellen van weleer niet meer aansluiten op de realiteit. Economen en beleidsmakers blijven echter de oude dogma’s hanteren en verdiepen op die manier de crisis.

Oikonomos geeft een overzicht van de belangrijkste problemen van en kritieken op mainstream neoklassieke economie en toont het verzet daartegen. Deze beweging wil economieonderwijs diverser (pluralistischer) maken, aangepast aan de post-crisissamenleving en in overeenstemming gebracht met de echte wereld.

Platform DSE is betrokken in de oprichting van de Goudzwaard School for Fair and Green Economics, die hetzelfde doel dient in Nederland.

Piketty plaatst de natuur in een ongelijke positie

Preview artikel John in Friesch DagbladThomas Pikettys boek Capital in the twenty-first century levert belangrijke nieuwe inzichten over de werking van kapitalistische economieën. Maar door verwaarlozing van de natuur als kapitaalfactor laat hij kansen liggen om boven het kapitalisme uit te stijgen. In dit artikel bekijkt John Huige het kapitaalbegrip dat Piketty hanteert en beschouwt hoe natuurlijk kapitaal hier een plek in zou kunnen en moeten hebben. Een verkorte versie is verschenen op duurzaamnieuws.nl en in het Friesch Dagblad van 22 juli 2014.

Lees verder

60-Urige werkweek is goed voor niemand

Frank Kalshoven betoogt in de Volkskrant van zaterdag 24 mei dat we, om de economie weer te laten bloeien en groeien, naar een 60-urige werkweek moeten. Dat zal de milieucrisis verdiepen en de bevolking nog verder opdelen in overwerkten en werklozen.

Lees verder

Op naar een duurzame en solidaire economie

dseHet huidige neoliberale bestel leidt tot ecocide en armoede, onder meer door de dominantie van geldswaarden boven gebruikswaarden. Het gebruik van het begrip Bruto Binnenlands Product (BBP) geeft bijvoorbeeld een volstrekt verkeerd beeld van de werkelijke toestand van de economie. Het grootste deel van de schade aan milieu en op sociaal gebied wordt bij de berekening van de jaarlijkse ‘toegevoegde waarde’ namelijk niet meegerekend. Ook onbetaalde arbeid legt geen gewicht in de schaal.

Lou Keune, een van de oprichters van het Platform schreef onlangs een artikel in het blad Milieu.

Het hele artikel kun je hier online lezen: VVM Definitief.

Toekomstgericht bankieren: reactie op Maatschappelijk Statuut NVB

In haar concept-maatschappelijk statuut maakt de Nederlandse Vereniging van Banken zich sterk voor transparantie, dienstbaarheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Platform DSE onderschrijft deze waarden met klem, maar vermoedt daar andere ideeën bij te hebben dan het bankwezen. Het Platform pleit in haar zienswijze voor fundamentele hervormingen die verder gaan dan integriteits-vraagstukken en de kapitaalbufferkwestie. Lees verder

Europa democratisch, duurzaam en solidair

Onlangs schreef PDSE-lid John Huige een artikel voor de Vereniging Democratisch Europa. Zijn conclusie luidt:

“De urgentie om rond de EU een echt debat te gaan voeren is groot. Als de EU faalt is een terugweg naar provincialisme, nieuwe autarkie, onvoldoende duurzaamheid, vergroting van culturele en maatschappelijke tegenstellingen en uiteindelijk de toename van animositeit in Europa niet ondenkbaar.”

Lees hier het artikel.

Enough is Enough

“Enough Is Enough” legt een visionair maar realistisch alternatief voor het eindeloos nastreven van economische groei
Een economie met als doel genoeg, in plaats van meer. De film is gebaseerd op de bestseller van Rob Dietz en Dan O’Neill en onderzoekt specifieke strategieën om het financiële systeem te repareren, ongelijkheid te verminderen, banen te creëren, en meer. “Enough Is Enough” legt een basis voor het bereiken van echte welvaart en een hoopvolle toekomst voor iedereen.

Verslag van de CARTESIUS LEZING John Huige

Op 3 februari 2014 was er in het Cartesius Museum een openbare les door Platform DSE lid John Huige, econoom en conservator economische veerkracht.

We werken aan een andere economie, maar we zitten met zoveel vragen. Hoe kom je van ideeën naar doen; van verontwaardiging naar verandering? Hoe ziet de nieuwe economie er uit?
Die vragen hebben een achtergrond: het huidige economische systeem loopt op zijn laatste benen. Het politiek-bestuurlijke systeem is al gestruikeld en de beschaving lijkt soms plat gevallen. Tegelijk ontstaan overal nieuwe wegen, nieuwe ideeën en nieuwe praktijken. Lees verder

De Grote Transitie deel drie: Duurzame business modellen

Telkens weer wordt door gezaghebbende economen (en politici) het einde van de economische crisis voorspeld. Het is echter niet zo dat het economische tij slechts tijdelijk even tegenzit en we dadelijk de wind weer in de rug zullen krijgen. Structurele oorzaken zitten achter het huidige economische falen. Die oorzaken worden momenteel niet of amper aangepakt. Pas als we deze benoemen en gaan pakken, kunnen we de crisis oplossen en een nieuwe economie realiseren. Wat zijn die structurele oorzaken en wat kunnen we daar aan doen? Dat zijn de centrale vragen van de debatcyclus De Grote Transitie die het Platform Duurzame en Solidaire Economie en de Rode Hoed de komende maanden gezamenlijk organiseren. Lees verder

Video Grote Transitie – Werk

Op dinsdagavond 21 januari 2014 vond in de Rode Hoed in Amsterdam de tweede avond van de Drieluik “De Grote Transitie” plaats.
Het thema van deze tweede avond was “werk”.
De video opname van de avond is hieronder beschikbaar:

Lees verder

Checklist DSE

Lou Keune, een van de oprichters van het Platform DSE en nu adviseur, heeft een Checklist DSE  (versie 5) gemaakt. Deze checklist is geen blauwdruk, maar bevat mogelijke onderwerpen en is bedoeld ter inspiratie voor diegenen die op een zeker geprofessionaliseerd niveau met DSE aan de slag zijn, betaald of onbetaald.

Video Grote Transitie – Geldcreatie

Op dinsdagavond 3 december 2013 vond in de Rode Hoed in Amsterdam de eerste avond van de Drieluik “De Grote Transitie” plaats.
Het thema van deze eerste avond was Geldcreatie.

De video opnamen van de avond zijn hieronder beschikbaar:

Deel 1 – Dette Glashouwer

Deel 2 – Klaas van Egmond

Deel 3 – Debat


Het tweede deel van de Grote Transitie vindt plaats op dinsdagavond 21 januari 2014 en het derde deel op dinsdagavond 18 februari 2014.
Op deze site en in de PDSE Nieuwsbrief zullen we daar nog uitgebreid aandacht aan besteden.

Verslag bijeenkomst Economie en gewapende conflicten

Op 14 november 2013 organiseerde Platform DSE samen met WILPF, Kerk en Vrede en Vrouwen voor Vrede een bijeenkomst over Economie en gewapende conflicten in Nieuwspoort. Sylvia Borren (directeur van Greenpeace), Wendela de Vries (coördinator bij Campagne tegen Wapenhandel), Frank Slijper (onderzoeker bij Campagne tegen Wapenhandel) en Hanna Molly (bestuurslid van Peace Brigades International) verzorgden inleidingen. Vervolgens hebben de veertig deelnemers samen met de inleiders in werkgroepen concrete beleidsvoorstellen voor de Nederlandse politiek geformuleerd. Deze voorstellen zijn vervolgens bediscussieerd  met Harry van Bommel (SP) en Michiel Servaes (PvdA). Inmiddels zijn de aanbevelingen voor de discussie over het buitenlands beleid verstuurd naar de Tweede Kamer. Deze aanbevelingen vindt u hier.

Debat Geldcreatie in de Rode Hoed op 3 december

Het Platform Duurzame en Solidaire Economie en de Rode Hoed gaan tijdens het drieluik De Grote Transitie op zoek naar een nieuwe economie. De eerste avond vindt plaats op 3 december en gaat over geldcreatie. Dette Glashouwer trapt af met een theaterstuk over geld. Vervolgens gaan Klaas van Egmond (UU, SFL) en Martijn van der Linden (PDSE) uitgebreid in op deze belangrijke spil van het economisch systeem. Arnold Merkies (SP) geeft een reactie. Frank du Mosch zal de avonden presenteren.

Meer info en kaarten. 

Brief aan het kabinet

Op 8 oktober bood Platform DSE een petitie aan aan de Commissie EZ met de vraag in het vervolg in de MEV ook aandacht te besteden aan sociaal-economische en ecologisch-economische factoren. Inmiddels heeft Carla Dik-Faber (CU) een motie ingediend die dat van het kabinet vraagt. Staatssecretaris Mansveld heeft al gezegd dat er een dashboard van ecologische indicatoren komt, waarover regelmatig gerapporteerd zal worden. Om de discussie verder te helpen heeft het PDSE nu zelf een voorstel voor een dashboard opgesteld met indicatoren zoals die in de MEV kunnen worden opgenomen. Dat dashboard bevat financieel-economische, sociaal-economische en ecologisch-economische indicatoren, en is daarom gestuurd aan de ministers Kamp en Asscher en staatssecretaris Mansveld, met een afschrift aan de Kamercommissie voor Economische Zaken. Het dashboard vindt u hier, de brief aan het kabinet hier.

Artikelen van PDSE-leden

Gerrit Stegehuis en Greetje Witte-Rang schreven, als vervolg op de cursus die ze samen met Jan Juffermans bij het NIVON in Groningen verzorgden, elk een artikel in het Friesch Dagblad. Die artikelen zijn ook gepubliceerd op de site Het goede leven.

Gerrit schreef het artikel ‘Naar een eerlijke economie’, Greetje ‘Banken: too big to fail, to bail en to jail’.

Ook van PDSE-lid Christiaan Hogenhuis is op die site een artikel te vinden, ‘Groeifetisjisme leidt niet tot een betere wereld’. Hij schreef het samen met Evert Jan Hazeleger van Kerk in Actie.

Drieluik “De Grote Transitie”

Drieluik “De Grote Transitie”
Het Platform Duurzame en Solidaire Economie en de Rode Hoed gaan tijdens het drieluik De Grote Transitie op zoek naar een nieuwe economie. We bespreken nieuwe wegen uit de crisis en nieuwe business modellen. Dat klinkt ambitieus. Toch is het noodzakelijk. Zeker nu het er steeds meer op lijkt dat ‘de economie’ niet meer te repareren is. In drie avonden worden verschillende facetten van de Grote Transitie belicht. Lees verder

Bijeenkomst ‘Economie en gewapende conflicten’

Op 14 november 2013 organiseert Platform DSE samen met WILPF, Kerk en Vrede en Vrouwen voor Vrede een bijeenkomst over Economie en gewapende conflicten. De bedoeling is beleidsalternatieven op het gebied van vrede en veiligheid te formuleren, en die aan het eind van de middag voor te leggen aan politici. Lees verder

Cursus in Tilburg: Naar een duurzame (lokale) economie

Vanaf woensdag 23 oktober organiseert het  Bureau Ver(?)antwoord samen met het Platform Duurzame en Solidaire Economie vijf cursusavonden in Tilburg. PDSE-leden Esther Somers, Jan Juffermans, Lou Keune en Martijn van der Linden zullen vertellen over verschillende aspecten van een duurzame economie. Opgeven kan via jan@bureauverantwoord.nl

Meer info: programma & flyer

 

Aanbeveling

Het Platform Duurzame en Solidaire Economie wordt aanbevolen door:
Prof. Dr. B. (Bob) Goudzwaard, emeritus hoogleraar economie (Vrije Universiteit Amsterdam) en oprichter en adviseur van het Platform Duurzame en Solidaire Economie
Prof. Dr. R. (Rolph) van der Hoeven, hoogleraar Employment and Development Economics (Institute of Social Studies, Den Haag)
Dr. A.W.M. (Lou) Keune, econoom en voormalig universitair hoofddocent, Faculteit Sociale Wetenschappen (Universiteit van Tilburg), en oprichter en adviseur van het Platform Duurzame en Solidaire Economie
Prof. Dr. A. (Arjo) Klamer, hoogleraar culturele economie (Erasmus Universiteit in Rotterdam)
Prof. Dr. F. (Francine) Mestrum, hoogleraar sociale wetenschap, gespecialiseerd in ontwikkelingsproblematiek (Universiteit van Brussel)
Mr. Drs. M. (Marjan) Minnesma, Directeur Urgenda
Prof. Dr. J.B. (Hans) Opschoor, emeritus-hoogleraar Milieueconomie of Environmental Economics (Vrije Universiteit Amsterdam) en Sustainable Development Economics (International Institute of Social Studies, Den Haag) en adviseur van het Platform Duurzame en Solidaire Economie
Prof. Dr. J.P. (Jan) Pronk, hoogleraar Theory and Practice of International Development (International Institute of Social Studies ISS, Den Haag)
Prof. Dr. Ir. J. (Jan) Rotmans (Dutch Research Institute for Transitions (Erasmus Universiteit Rotterdam) en voorzitter Urgenda
Prof. E.M (Esther-Mirjam) Sent, hoogleraar Economische Theorie en Economisch Beleid (Radboud Universiteit Nijmegen)
Prof. Dr. E. (Egbert) Tellegen, hoogleraar Sociologie en Milieukunde (Universiteit Utrecht)
Prof. Dr. H.H.F. (Herman) Wijffels, hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering (Universiteit Utrecht ) en oprichter Sustainable Finance Lab