Wie zijn wij

Van het Platform Duurzame en Solidaire Economie maken de volgende personen deel uit:


JanJan P. Juffermans
“Mijn kleinkinderen weten het al lang: ‘Samen spelen, samen delen!’. Daarom is mijn stelling: een Eerlijk Aarde-aandeel is een mensenrecht, en met de Mondiale Voetafdruk kun je zien hoeveel dat is.”
Jan studeerde marketing, enkele jaren sociologie en filosofie, werkte 14 jaar in het bedrijfsleven en ruim 30 jaar bij De Kleine Aarde in Boxtel. Vooral de laatste 10 jaar was hij extra actief met de Mondiale Voetafdruk en schreef er in 2006 een boek over. Daarmee werd hij vanaf het begin lid van het Platform DSE. Verder is hij sinds 2008 voorzitter van de Werkgroep Voetafdruk Nederland. Na zijn pensionering in 2010 geeft hij colleges en lezingen over de Voetafdruk en is lokaal actief met de groep Transitie Boxtel. In 2012 publiceerde hij speciaal voor het middelbaar en hoger onderwijs een gratis e-book met de titel ‘Mijn hemel! Wat gebeurt er op Aarde?’, te downloaden via www.voetafdruk.eu. Eind 2016 is het e-book geactualiseerd.
Email: jan.juffermans@voetafdruk.eu


JohnJohn Huige
“We moeten ontwikkelen van parasitisme (een soort heeft voordelen, de andere soort nadelen) en commensalisme (een soort heeft voordeel, de ander geen nadeel) naar mutualisme (ook wel symbiose genoemd), waarbij beide soorten voordeel hebben van de samenwerking.”
John is sinds 2009 lid van het Platform. Hij is politiek econoom. Hij studeerde in Tilburg en Bologna. Hij doceerde economie en arbeidsverhoudingen, was directeur van verschillende maatschappelijke organisaties en adviseur op het terrein van duurzaamheid en veerkracht. Hij publiceert en geeft lezingen. John is conservator economische veerkracht van het Cartesius Museum.
Email: john@johnhuige.nl


GerritGerrit Stegehuis
“Alle landen zijn ontwikkelingslanden” – Martha Nussbaum
Gerrit Stegehuis studeerde informatica in Enschede, en werkte lang als informaticus voor een onderzoeksinstituut. Vanaf eind jaren zeventig hielden de problemen rond vrede, milieu en ontwikkelingssamenwerking hem bezig. Vroege eye-openers waren behalve de Club van Rome Bob Goudzwaard (Kapitalisme en vooruitgang, 1979) en Harry Hoefnagels (Vooruitgang zonder groei?, 1979), latere ook bijv. Noreena Hertz, Naomi Klein, Susan George, David Korten en Walden Bello.
In 2011 werd hij lid van het Platform Duurzame en Solidaire Economie. Binnen het Platform hield hij zich o.a. bezig met korter werken, met de MEV+ en met TTIP, het vrijhandelsverdrag tussen EU en VS.
Email: g.stegehuis@xs4all.nl


PaulPaul Metz
“Zwak (openbaar, lokaal en bedrijfs-) bestuur is de moeder van alle crises, daar wil ik dus iets aan doen.”
Paul (Den Haag 1944) studeerde chemie en bedrijfseconomie en tijdens zijn werk postacademische modules milieuwetenschappen en corporate communications. Hij werkte twintig jaar bij een chemisch bedrijf, waarvan vijf jaar in Brazilië en Colombia. Daar leerde hij mensen kennen in extreme armoede en rijkdom naast grootschalige schoonheid en dito plundering van de natuur.
Sinds zijn studie motiveert het rapport Limits to Growth zijn werk. Sinds 1987 kwam daar Our Common Future bij en sinds 1995 is hij zelfstandig adviseur voor klimaatreddend industriebeleid aan overheden en bedrijven. Vanaf Kyoto in 1997 heeft hij aan vele klimaatconferenties deelgenomen namens een Europese lobbygroep van groene bedrijven. Vanaf 2002 heeft hij vooral enkele bedrijven en daarnaast milieuorganisaties en politieke partijen geadviseerd: zowel over innovaties in de energietechniek als over beleidsinstrumenten, vooral de ecologische en sociale belastinghervorming met een basisinkomen in de vorm van het Aardedividend. Tijdens dit werk is Paul vanaf 2006 gaan deelnemen aan het Platform DSE, vooral om lezingen te geven en discussies te voeren over deze thema’s. Zijn vrouw Margot is yogalerares en moedigt hem aan dit voor de toekomst van onze kleinkinderen te blijven doen.
Contact: http://www.integer-consult.com


Frans DoormanFrans Doorman
Frans Doorman is socioloog (gepromoveerd in de agrarische ontwikkelingsociologie aan de Wageningen Universiteit) met meer dan 30 jaar werkervaring in ontwikkelingssamenwerking. Hij heeft gewerkt voor de Wereldbank, de Europese Commissie, de Nederlandse overheid, en verschillende VN-organisaties, instellingen voor hoger onderwijs, en adviesbureaus. Door de jaren heen is hij er steeds meer van overtuigd geraakt dat de standaardeconomie, in haar streven de werkelijkheid te representeren in wiskundige modellen, een fundamenteel verkeerde richting is ingeslagen. De foutieve aannames en andere tekortkomingen van met name het ‘competitief evenwichtsmodel’ leiden niet alleen tot foute voorspellingen maar belemmeren ook de aanpak van maatschappelijke problemen. Frans’ boek Crisis, Economics and the Emperor’s Clothes (2012) beschrijft hoe de standaardeconomie is verworden tot een dogmatisch geloof, dat de ontwikkeling van een ecologisch duurzame, sociaal rechtvaardige maatschappij in de weg staat en een uitweg uit de economische crisis blokkeert. Het boek geeft niet alleen richtlijnen voor een nieuwe economische wetenschap maar geeft ook een kader voor een effectieve aanpak van de mondiale milieu- en armoedeproblematiek en een uitweg uit de economische crisis. (Van het boek is ook een korte versie beschikbaar: The Commen Sense Manifesto. Beide titels zijn als gratis pdf te downloaden.)


FransFrans van der Steen
“Een stabiel klimaat, voldoende water en voedsel en biodiversiteit vormen de basis van het menselijk leven. De groeiverslaving en het consumentisme van de huidige geldeconomie ondergraven al die menselijke bestaanscondities in snel tempo. Er is een beschavingsoffensief nodig om van die verslaving af te komen.”
Frans was oprichter en directeur van het Haags DerdeWereld Centrum, woonde en werkte 4 jaar in Honduras en Nicaragua, daarna bij Milieudefensie en Natuur en Milieu en was oprichter en directeur van het Haags Milieucentrum. Hij is (bestuurs)lid van Platform DSE en voorzitter van de VVM-sectie Voedsel&Landbouw. Hij is schatplichtig aan Paolo Freire, E.F. Schumacher, Ivan Illich, André Gorz en Vananda Shiva. “De 21ste eeuw wordt onontkoombaar de eeuw van de duurzaamheid. En hopelijk ook de eeuw van de integraliteit, want de elkaar steeds sneller opvolgende crises kunnen door hun onderlinge verwevenheid alleen aangepakt worden via een samenhangend beleid.” Er is volgens Frans niets radicaals aan de visie van Platform DSE. “Radicaal zijn al die politici en economen die gefixeerd blijven op economische groei in plaats van eerlijker delen en kwaliteit die beide niet worden gemeten in het BBP en dus niet in de groei daarvan.”
Email: fvdsteen@ziggo.nl


EstherEsther Somers
“Economie is te belangrijk om aan economen over te laten.” – Ha-Joon Chang
Esther Somers (1973) is sinds 2006 lid van het Platform DSE, en sinds 2013 voorzitter van de Stichting Duurzame en Solidaire Economie. Zij studeerde Sociale en Politieke Ethiek aan de Universiteit van Tilburg. Na zich een aantal jaren verdiept te hebben in vredesvraagstukken, militaire ethiek en conflictbemiddeling, maakte zij in 2006, geïnspireerd door Bob Goudzwaard, de overstap naar de economie. Onze huidige economie is in sociaal en ecologisch opzicht niet duurzaam en het vasthouden aan het economische groeimodel heeft fatale gevolgen voor de samenleving. Geïnspireerd door het motto van Einstein – “we kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt” – zoekt zij naar vernieuwende oplossingen voor de bestaande crisis.
In 2013 richtte zij vanuit Platform DSE de Goudzwaard School of Fair and Green Economics op, die zich inzet voor duurzaam economieonderwijs. Vanuit de Goudzwaardschool nam zij in 2014 samen met 20 hoogleraren economie het initiatief tot Rethinking Economics NL, een oproep tot vernieuwing van het economieonderwijs. Esther heeft een ethisch advies- en organisatiebureau en geeft één dag in de week filosofieles aan het Da Vinci college in Dordrecht.
E-mail: esthersomers@platformdse.org


SocratesSocrates Schouten
“Onze huidige economie creëert schaarste waar die er niet is en negeert schaarste die er wel is. Ik span mij graag in om dat recht te zetten.”
Socrates is sinds 2014 lid van het Platform en was enkele jaren de coördinator. Zijn brede belangstelling voor samenleving, duurzaamheid en economie balt samen in zijn fascinatie voor de circulaire economie en de commons. Hij is zelfstandig onderzoeker en werkt deeltijds bij Waag Society. Socrates studeerde Milieuwetenschappen in Leiden en Delft en werkte daarna bij Recycling Netwerk, Qoin en Bureau de Helling (het wetenschappelijk bureau van GroenLinks).
Website en contact: https://socrates.nu/


martijnMartijn Jeroen van der Linden
“Het opnieuw inrichten van geld en kapitaal is een cruciale stap richting een nieuw economisch systeem.”
Martijn Jeroen van der Linden studeerde bedrijfseconomie in Tilburg (2004) en werkte vervolgens vijf jaar in de financiële wereld. Sinds eind 2009 houdt hij zich in verschillende rollen bezig met nieuwe economie. In 2010 werd hij lid van het Platform Duurzame en Solidaire Economie; vanaf 1 september 2011 tot en met 1 februari 2014 was hij onze coördinator. Sindsdien is hij werkzaam op de afdeling Economics of Technology and Innovation van de TU Delft als onderzoeker op het EU-project Creating Economic Space for Social Innovation en als promovendus. Zijn specialisatie is monetaire innovatie en hervorming. Op www.mjvdl.com blogt hij over economie, filosofie en kunst. Hij is tevens bestuurslid van Stichting Ons Geld.
Contact: https://mjvdl.com/contact/


Michiel HobbeltMichielHobbelt
“Geluk is mogelijk zonder veel middelen-intensieve ervaringen. Een duurzaam leven is een dynamisch leven vol met vrienden en familie, persoonlijke ontwikkeling, een bijdrage leveren aan de samenleving, leven met aandacht en beweging.”
Michiel Hobbelt (1979) behaalde een Master Sociale Psychologie aan de UvA. Als masterstage organiseerde Michiel een symposium over Geluk, met als thema levensvoldoening boven economische groei, waar Femke Halsema één van de sprekers was. In zijn masterscriptie onderzocht hij de relatie tussen zelfcontrole en milieuvriendelijk gedrag. Nu organiseert hij evenementen, workshops en cursussen over de relatie tussen duurzaamheid en geluk. Hij is ervan overtuigd dat een duurzame samenleving alleen mogelijk is wanneer we onze techniek aanpassen én ons gedrag veranderen. Om mensen te motiveren hun gedrag duurzamer te maken, wil hij het bewustzijn van mensen vergroten dat een duurzame samenleving een gelukkige samenleving is. Meer info: www.duurzaamgeluk.com.
Email: michiel.hobbelt@platformdse.org


GreetjeGreetje Witte-Rang
“We zouden allemaal wat materialistischer moeten worden: werkelijk met zorg en liefde omgaan met de dingen om ons heen.”
Greetje (1954) trad toe tot het Platform DSE vanuit de vredesbeweging, om aandacht te vragen voor de relatie tussen economie en geweld. In dat kader organiseerde ze (samen met anderen) enkele bijeenkomsten over die thematiek, waarvan teksten op de site van het Platform staan. Greetje is theoloog, en promoveerde in 2008 op een studie naar het werk en leven van de econoom Harry de Lange (de man die samen met Bob Goudzwaard de ‘economie van het genoeg’ uitwerkte). Ze werkte bijna 25 jaar bij Oikos in Utrecht en is nu actief als zelfstandig onderzoeker. Daarnaast is ze betrokken bij het werk van Kerk en Vrede en de landelijke Raad van Kerken. Aandacht voor de rol van de economie is een rode draad in al haar werkzaamheden.


KoenKoen Vredebregt
“Uiteindelijk gaat het erom dat iedereen lang en gelukkig wil leven. We kunnen onze economie daarop inrichten met de Happy Planet Index en circulaire economie.”
Koen is ambtenaar en gelukseconoom. Hij heeft economie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit. In 2008 behaalde hij de masters Economics of Markets, Organizations and Policy en International Economics and Business Studies. Hij werkt als projectleider bij Xplorelab, de creatieve denktank van provincie Zuid-Holland. Zijn werk is gericht op het doorbreken van patronen. Hij doorbreekt ook patronen om een duurzame en solidaire economie te realiseren. In plaats van de focus op economische groei pleit hij voor een focus op lang, gelukkig en duurzaam leven; de Happy Planet Index. Hij is initiatiefnemer en mede-oprichter van het Happy Planet Platform.
Email: koen.vredebregt@platformdse.org


maartenMaarten Nijman
“Wat zou je doen als je er achter kwam dat een economie die past binnen de ecologische voetafdruk aantrekkelijker is dan de economie die we nu hebben?”
Maarten (1971) is sinds 2012 lid van het Plaform. Hij studeerde in 1996 af in de Sociaal Wetenschappenlijke Informatica op heuristieken en biases; vervormingen in ons menselijk redeneren. Ook in onze economie is ons denken zwaar vervormd door “hoe we denken dat het moet”. Daarom is Maarten voorstander van een aantrekkelijk alternatief en is hij ook trekker van het Transition Towns initiatief in zijn woonplaats. Na een carrière van bijna 15 jaar in Finance en Banking heeft Maarten in 2010 zijn baan opgezegd. Nu adviseert en doceert hij de Lean Six Sigma verbetermethode (als Master Black Belt), waarbij het continu verbeteren en verminderen van verspilling aansluit bij zijn idealen.
Email: maarten.nijman@pureandlean.com


antonieAntonie Fountain
“De mensen die gek genoeg zijn om te denken dat ze de wereld kunnen veranderen, zijn ook de mensen die dat doen.” – Jack Kerouac
Antonie (1978) is mensenrechtenactivist, spreker, en publicist over onderwerpen zoals duurzaamheid, mensenrechten, vluchtelingen, sociale gerechtigheid, macro-economie, en theologie. Hij was jarenlang directeur van STOP THE TRAFFIK Nederland. Ook is hij nauw betrokken geweest bij de Vluchtkerk als lobbyist. In een vroeger leven was hij zanger/gitarist van rock band Little Things That Kill. Samen met zijn vrouw en kinderen woont hij in een kleine commune in het midden van het land.


egbertEgbert Tellegen
Egbert Tellegen (Brielle, 1937) studeerde van 1955 tot 1962 sociologie aan de Universiteit Utrecht, waar hij in 1968 promoveerde op het proefschrift ‘De sociologie in het werk van Max Weber’. Vanaf eind 1963 was hij voor een dag per week werkzaam bij de afdeling sociale psychiatrie in de psychiatrische universiteitskliniek van de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 1964 tot 1976 was hij verbonden aan de faculteit der sociale wetenschappen van de UvA. Tijdens een gastdocentschap aan New York University in 1970 raakte hij geïnteresseerd in de milieuproblematiek. Van 1973 tot 1976 was hij voorzitter van Milieudefensie en vanaf 1976 coördinator en later hoogleraar bij de Interfacultaire Vakgroep Milieukunde van de UvA. Na zich in de avonduren enige kennis van de Russische taal te hebben eigen gemaakt specialiseerde hij zich in milieuvraagstukken in Oost Europa en de Sovjet Unie. Na zijn pensionering op 61 jarige leeftijd was hij nog vijftien jaar onbetaald werkzaam bij het Oost Europa Instituut van de UvA, twee instituten van de VU en, van 2006 tot 2013, bij de studierichting milieuwetenschappen van de Universiteit Utrecht. Sinds december werkt hij als parttime vrijwilliger bij Milieudefensie met als studieonderwerp ‘Geld en milieu’.


Dick BiestaDick Biesta
“Vooral de rijke landen kunnen en moeten hun (energie-)consumptie verminderen en veranderen om een houdbare economie voor iedereen wereldwijd mogelijk te maken.”
Dick is sinds 2012 lid van het platform. Hij is afgestudeerd Werktuigbouwkundige in Delft. Na zijn afstuderen heeft hij twee jaar via SNV gewerkt in Kenia. Daarna heeft hij in de elektriciteitsproductiesector gewerkt bij het GEB Rotterdam en na de privatisering bij EZH en E.ON. Als lid van de werkgroep Missie & Ontwikkeling is hij sinds 1999 contactpersoon voor het Rubaga Students Centre in Jinja in Oeganda. Na zijn pensionering is hij zich gaan verdiepen in het klimaat en van daaruit in een duurzame economie. Ook is hij actief in het Energie Collectief Capelle, dat in haar gemeente duurzame energie(-besparing ) wil bevorderen.


Overige leden van het platform:

* Hees – Ted van
* Hogenhuis – Christiaan
* Hudig – Kees
* Rijnhout – Leida
* Staps – Sjef
* Vliet – Peter van

Adviseurs van Platform DSE:
* Bob Goudzwaard
* Hans Opschoor
* Lou Keune

Contact
Voor zover in de persoonlijke cv’s geen contactadres is opgenomen kunt u zich altijd wenden tot de kerngroep via het adres: info@platformdse.org.