Aankondiging

Aankondiging van evenementen georganiseerd door Platform DSE

Vrijdag 26 februari: tweeluik ‘De circulaire economie’

Vrijdag 26 februari houdt De Grote Transitie de circulaire economie tegen het licht. Is het mogelijk om een duurzame economie te creëren in een systeem dat gericht is op economische groei? En welke waarden willen we sterker tot uitdrukking brengen in onze toekomstige samenleving? In drie workshops staat de de zoektocht naar een regionale en circulaire economie centraal. De Grote Transitie, Circle Economy, Rijksduurzaamheidsnetwerk en filosoof Michel Bauwens verzorgen de workshops. Na het middagprogramma gaan de deuren open voor het grotere publiek, met drie korte lezingen en debat.

… Meer informatie en aanmelden

19 oktober: Discussieavond over groene belastingen met o.a. Klaas van Egmond

Klaas van Egmond is “een stabiele factor in de Duurzame 100”, de jaarlijkse lijst van dagblad Trouw, waarin hij ditmaal op plaats 23 staat. In de deelselectie van ‘Inspirerende denkers’ staat hij zelfs bovenaan. Van Egmond is de hoofdspreker op onze discussieavond over groene belastingen op 19 oktober (zie hieronder). Via onderstaande link kunt u alvast bekijken wat volgens Van Egmond de kern van de zaak is.

▶  Bekijk het interview met Klaas van Egmond (3 min.)

Meld je aan: 19 oktober discussieavond in Utrecht

Arbeid wordt te hoog belast, consumptie en grondstoffen te laag. Het is duidelijk waar we met het belastingstelsel heen moeten, maar politiek ligt het stil. Maandagavond 19 oktober, van 20.00 tot 22.00 uur, gaan we erover in gesprek met diverse ingewijden.
Kosten: € 7,50. Studenten bezoeken de avond gratis (aanmelden wel verplicht).

Naast Klaas van Egmond zullen Carla Dik-Faber (Tweede-Kamerlid ChristenUnie), Giuseppe van der Helm (Tax Justice), Martijn Blom (CE Delft) en Paul Metz (Platform DSE) hun visie laten horen. Er is ruim gelegenheid voor discussie met de zaal.

▶  Klik hier voor meer informatie en aanmelding

Vrijdag 5 juni: lancering ‘De Grote Transitie’

dgt-lancering-gastenDe wereld staat voor gigantische uitdagingen. We worden geconfronteerd met aanhoudende financiële crises, een fors klimaatprobleem, uitputting van natuurlijke hulpbronnen en een steeds schevere verdeling van inkomen, vermogen en welzijn.

Terwijl velen zich inspannen voor de minder bedeelden en een beter milieu, werkt de huidige economische logica tegen. De vele kleine initiatieven, hoe inspirerend ook, zijn vaak een gevecht tegen de ‘neoliberale’ bierkaai. De oplossingen van overheden en bedrijven blijven binnen de oude, vertrouwde economische denkkaders, en brengen weinig transformerende verandering. Doordat aan dieperliggende oorzaken en hun onderlinge verwevenheid te weinig aandacht wordt besteed, verdiepen crises zich alleen maar verder.

Drieluik “De Grote Transitie”

Drieluik “De Grote Transitie”
Het Platform Duurzame en Solidaire Economie en de Rode Hoed gaan tijdens het drieluik De Grote Transitie op zoek naar een nieuwe economie. We bespreken nieuwe wegen uit de crisis en nieuwe business modellen. Dat klinkt ambitieus. Toch is het noodzakelijk. Zeker nu het er steeds meer op lijkt dat ‘de economie’ niet meer te repareren is. In drie avonden worden verschillende facetten van de Grote Transitie belicht. …

Verslag expertmeeting HPI

Op 22 februari organiseerde het Platform DSE een expertmeeting over de Happy Planet Index. Het meten van geluk en welzijn stond centraal. Hierbij het verslag. Op 29 maart wordt een vervolgsessie georganiseerd.

Expertmeeting Juridische stappen naar duurzaamheid

Juridische stappen naar een duurzame en solidaire samenleving

Expert-meeting van het Platform voor een Duurzame en Solidaire Economie (zie bijlage)

(verslag)

Welke juridische mogelijkheden zijn er al voor het afdwingen van belangrijke stappen in de richting van duurzame ontwikkeling? Wat kunnen juristen (meer) doen en hoe kunnen bijvoorbeeld NGO’s hier steun aan geven en er ook meer en effectiever gebruik van maken? Dat zijn de vragen die centraal staan op de expert-meeting. …

Expert meeting Indicatoren

Expert meeting Indicatoren voor een Duurzame en Solidaire Economie

Datum: 15 april 2011

Tijd: 9.30 uur

Plaats: Utrecht

Achtergronden:

Er is een toenemende urgentie om beleid te ontwikkelen gericht op de snelle aanpak van de ecologische en sociale mondiale crises op gebieden als klimaat, overgebruik van de biologische capaciteiten, grootschalige armoede en toenemende inkomensongelijkheid. Daarvan afgeleid is er een toenemende urgentie om te beschikken over de noodzakelijke economische beleidsinstrumenten. Daartoe behoren ook de zo correct mogelijke beschrijving en analyse van deze crises, zowel in termen van doelvariabelen als van besturingsvariabelen. Er is gedurende de laatste decennia veel werk verricht om hiervoor de meest adequate indicatoren te ontwikkelen en toe te passen, deels vanuit de kritiek op de tekortkomingen van het BBP en het daarmee verbonden beleid van economische groei.

Binnen het Platform DSE en deels ook binnen de Alliantie FGD hebben discussies plaatsgevonden die laten zien dat er verschil van inzicht is over de gebruiksmogelijkheden en de daaruit te trekken consequenties van beleid. Daarbij ging het met name over twee onderwerpen:

  • De relatie tussen de Ecologische Voetafdruk – EV, het Duurzaam Nationaal Inkomen – DNI, en de bevolkingsomvang.1
  • De mogelijke beleidsconsequenties van de volstrekt te grote EV, en dan met name de eventuele noodzaak van beleid voor krimp van de bevolkingsomvang, naast de verkleining van de EV.2

Daarnaast is tijdens de Vierde conferentie van Tilburg in Workshop 5 gesproken over de noodzaak en mogelijkheden van een duurzame en solidaire Macro Economische verkenning (ook wel MEV+ genoemd) als alternatief voor de jaarlijkse MEV van het CPB.3 Ter illustratie van het mogelijke verschil in aanpak (en dus de relevantie) van de MEV en de MEV+ werden twee varianten van de eerste alinea;s van beide rapportages gepresenteerd:

MEV 2011: “De Nederlandse economie herstelt zich sinds de tweede helft van 2009 van een uitzonderlijk diepe recessie. Het herstel houdt nu al vier kwartalen aan (met positieve kwartaal-op-kwartaalgroei), maar is verre van uitbundig. . Na een krimp van het BBPmet 3,9% in 2009, wordt voor 2010 voor Nederland een economische groei geraamd van 1¾%. In 2011 vertraagt de groei tot 1½%. Deze vooruitzichten wijzen op een gematigd herstel.”

En MEV+ 2015: “De recessie in de wereldeconomie en in Nederland heeft zich sinds 2010 verdiept. De ISEW blijft een licht dalende tendens vertonen, de Gini-coëfficient laat een verdieping van de inkomensongelijkheid zien, en de vergroting van de EV wijst op verdere afname van bestaanszekerheid. Dat weerspiegelt zich in de daling van de leefsituatie index van de Nederlanders met lage en middeninkomens. En dat alles ondanks een lichte stijging van het BBP. Wel is de afstand tussen het DNI en het BBP verkleind, dat wijst op een vermindering van de kosten van verduurzaming van de Nederlandse economie.”

Als mogelijke karakteristieken van de MEV+ werden de volgende genoemd.

  • Begin beschrijving en analyse in termen van mens- en natuurwaarden.

  • Geef alternatieve indicatoren een centrale plek (bijvoorbeeld ISEW, HPI, Gini coëfficient, EV, LPI, DNI, SSI, BOA index).

  • Leg relaties met variabelen uit andere domeinen (bijvoorbeeld gezondheid, onderwijs, Leefsituatie Index).

  • Leg relaties met mondiale ontwikkelingen en repercussies.

  • Daarnaast ook vertaling in “monetaire” termen, inclusief gebruik BBP.

Het beraad over een MEV+ wordt binnenkort voortgezet. Het Platform DSE streeft naar de ontwikkeling, op korte termijn, van een MEV+. Ook hiervoor is meer duidelijkheid nodig omtrent de noodzaak en mogelijkheden van alternatieve indicatoren voor een ‘Fair & Green Dashboard’.

Deze discussie werd extra relevant vanwege de verschijning in 2009 van de Monitor Duurzaam Nederland, ontwikkeld door het CBS in samenwerking met het CPB, de PBL en het SCP. Deze Monitor is een stap vooruit in de ontwikkeling van beleidsinstrumenten, maar schiet nog steeds tekort. Zo kregen de binnen het Platform DSE hoog geachte indicatoren als de ISEW, het DNI, en de EV binnen de monitor geen duidelijke plek. Daarnaast is de beschrijving en analyse van de Monitor hoofdzakelijk op Nederland gericht, en dat terwijl het PDSE voorrang wil geven aan de mondiale beschrijving en analyse, vanwege de hoge graad van mondialisering van de economie…

In 2009 verscheen ten behoeve van het Innovatienetwerk de studie van Biba Schoenmakers: Alternatieve economische systemen – Een exploratieve studie naar bruikbare concepten voor het ontwerp van een geregionaliseerd landbouwsysteem, Daarin wordt ook ruime aandacht gegeven aan alternatieve indicatoren. Zij wordt o.a. gebruikt bij de ontwikkeling nvan een Groene Scan voor de provincie Zeeland. Dit illustreert eens te meer de relevantie van deze expert meeting.

Doel van de expert meeting:

Vanuit deze achtergronden geldt de volgende doelomschrijving: duidelijkheid verschaffen omtrent de juistheid, bruikbaarheid en beperkingen van alternatieve indicatoren als de ISEW, het DNI, de EV, de LPI, de SSI en de Waterfootprint, zowel in hun eigenstandigheid alsook in samenhang met andere indicatoren, inclusief die van de bevolkingsomvang.

Dagvoorzitter: Jan Pronk

Programma:

9.30 – 10.00 uur: Aankomst en koffie

10.00 -10.15 uur: Lou Keune: welkom; doel en programma van de EM

10.15 – 10.40 uur: Jan Juffermans en Quintijn Hoogenboom: de Ecologische en Water-voetafdruk en de relatie met bevolking

10.40 -11.05 uur: Brent Bleys: de Index of Sustainable Economic Welfare

11.05 – 11.30 uur: Roefie Hueting en Bart de Boer: het Duurzaam Nationaal Inkomen

11.30-11.35 Koffie / Thee

11.35 – 12.45 uur: Eerste discussieronde: welke overeenkomsten zien we, welke op-merkelijke verschillen, en welke relaties bestaan er?

12.45-13.45 uur: Pauze

13.45 – 15.00 uur: Tweede discussieronde: bruikbaarheid van de alternatieve indicatoren, gezien de urgentie van de ecologische en sociale problematieken, en de noodzaak van ingrijpende en structurele maatregelen.

15.00 – 15-05 uur: Pauze

15.05 – 16.20 uur: Derde discussieronde

– Hoe relaties te leggen met variabelen uit andere domeinen (bijvoorbeeld gezondheid, onderwijs, Leefsituatie Index)?

– Hoe relaties te leggen met, cq het primaat te geven aan, mondiale ontwikkelingen?

16.20 – 17.00 uur: Conclusies (voorzet: Roefie Hueting).

17.00: Sluiting en borrel

1 Zie: De relatie tussen de Ecologische Voetafdruk, het Duurzaam Nationaal Inkomen en de omvang van de bevolking.

2 Zie: Op weg naar mondiale duurzaamheid – Minder materiële consumptie en/of minder mensen (WVN).