MEV+

Raad van State is het eens met Platform DSE

Dit jaar verscheen voor het eerst de Monitor Brede Welvaart (MBW). Daarin wordt beschreven wat de kwaliteit van leven in Nederland is (‘hier en nu’), of die kwaliteit houdbaar is (‘later’), en of die niet ten koste gaat van mensen in andere landen, met name ontwikkelingslanden (‘elders’). Platform DSE was blij met de Monitor, maar miste de verbinding met Prinsjesdag. Als in mei de stand van zaken via de MBW in kaart wordt gebracht, ligt het voor de hand daarop ook het beleid te baseren zoals dat op Prinsjesdag wordt voorgesteld. Die verbinding ontbrak echter. Gelukkig pleit nu ook de Raad van State in zijn advies over de Miljoenennota ervoor om die verbinding tot stand te brengen. Enkele fragmenten:

Raad van State is het eens met Platform DSE Meer lezen »

Wordt Brede Welvaart serieus genomen?

Na decennia van onderzoeken, discussiëren en twijfelen, dienen politici zich nu écht uit te spreken voor de Monitor Brede Welvaart, vindt het Platform Duurzame en Solidaire Economie. Het economisch debat beperken tot enkel monetaire waarden is simpelweg niet meer van deze tijd. Andere waarden zijn op z’n minst even belangrijk.

In april presenteerde de tijdelijke commissie Brede Welvaart haar eindrapport. De commissie deed onderzoek naar wat het bruto binnenlands product (BBP) wel en niet meet, welke invloed het heeft bij het bepalen van beleid, en hoe brede welvaart beter gemeten kan worden. Direct na het uitkomen van het rapport heeft Platform DSE een reactie gepubliceerd onder het motto: goed rapport, maar verandert het beleid? De commissie heeft nu de ruim 60 vragen van Kamerleden beantwoord ter voorbereiding op het debat tussen commissie en Kamer, dat mogelijk nog voor de zomer wordt gehouden.

Wordt Brede Welvaart serieus genomen? Meer lezen »

Commissie Breed Welvaartsbegrip: goed rapport, maar verandert het beleid?

Deze woensdag heeft de Tweede Kamer-Commissie Breed Welvaartsbegrip haar rapport gepresenteerd. Het Platform Duurzame en Solidaire Economie is sinds jaar en dag nauw betrokken bij dit onderwerp. Het Platform is dan ook blij met dit rapport, maar vreest wel dat toch het Bruto Binnenlands Product (BBP) het beleid blijft bepalen.

Commissie Breed Welvaartsbegrip: goed rapport, maar verandert het beleid? Meer lezen »

Advies aan de Commissie Breed Welvaartsbegrip

Afgelopen maand brachten vier leden van Platform DSE een bezoek aan de tijdelijke Kamercommissie Breed Welvaartsbegrip. Deze commissie doet onderzoek naar wat het bruto binnenlands product (BBP) wel en niet meet, welke invloed het heeft bij het bepalen van beleid, en hoe brede welvaart beter gemeten kan worden. Dit zijn onderwerpen waar het Platform zich al jaren mee bezighoudt.

In het gesprek hebben wij onze kritiek op het BBP opnieuw naar voren gebracht, zoals die ook al te vinden is in onze brochure ‘Beter meten van welvaart en welzijn’ uit 2011. Daarnaast hebben wij een advies uitgebracht over een dashboard van indicatoren dat gebruikt kan worden om wél een goede weergave van welvaart en welzijn te bieden.

Ook hebben wij nogmaals benadrukt dat wat ons betreft die indicatoren opgenomen moeten worden in de Macro Economische Verkenning die elk jaar in september verschijnt, omdat die MEV zeer bepalend is voor het beleid van het daarop volgende jaar. Minister Kamp heeft dat tot nu toe geweigerd, en voor dit soort indicatoren verwezen naar de Monitor Duurzaam Nederland. In het gesprek hebben wij er op gewezen dat de laatste Monitor, van eind 2014, in de Kamer niet is besproken, en dat wij daarom blijven vasthouden aan het opnemen van de indicatoren in de MEV.

De commissie biedt op woensdag 20 april haar eindrapport aan aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Op dat eindrapport zullen wij zeker weer reageren!

Advies aan de Commissie Breed Welvaartsbegrip Meer lezen »

Review Monitor Duurzaam Nederland 2014

In november kwam de Monitor Duurzaam Nederland 2014 (MDN) uit, de derde versie, na die van 2009 en 2011. De Monitor geeft via een groot aantal indicatoren weer hoe het er in Nederland voor staat met de kwaliteit van leven. Het gaat niet alleen om de stand van zaken ‘hier en nu’, maar ook om de vraag of we niet zóveel hulpbronnen gebruiken om die kwaliteit van leven te kunnen waarborgen, dat toekomstige generaties of mensen elders daar de dupe van zijn.

Bij de hulpbronnen wordt niet alleen gekeken naar natuurlijk kapitaal (grondstoffen, klimaat, enz), maar ook naar sociaal, menselijk en economisch kapitaal. In de eigenlijke Monitor gaat het dus om ‘hier en nu’, om ‘later’ en om ‘elders’. In het volgende hoofdstuk worden de indicatoren nogmaals, en in wat meer detail, bekeken, onderverdeeld per domein (bijv. gezondheid of klimaat en energie). In het laatste hoofdstuk worden indicatoren bekeken voor ‘groene groei’, waarbij vooral de vraag is of er sprake is van relatieve of absolute ontkoppeling van die indicatoren t.o.v. het Bruto Binnenlands Product (BBP): als het BBP stijgt, gaat de milieudruk dan relatief minder omhoog (relatieve ontkoppeling), of daalt hij zelfs (absolute ontkoppeling)?  …

Review Monitor Duurzaam Nederland 2014 Meer lezen »

Brief aan het kabinet: dashboard voor een duurzame en solidaire economie

Op 8 oktober bood Platform DSE een petitie aan aan de Commissie EZ met de vraag in het vervolg in de MEV ook aandacht te besteden aan sociaal-economische en ecologisch-economische factoren. Inmiddels heeft Carla Dik-Faber (CU) een motie ingediend die dat van het kabinet vraagt. Staatssecretaris Mansveld heeft al gezegd dat er een dashboard van ecologische indicatoren komt, waarover regelmatig gerapporteerd zal worden. Om de discussie verder te helpen heeft het PDSE nu zelf een voorstel voor een dashboard opgesteld met indicatoren zoals die in de MEV kunnen worden opgenomen. Dat dashboard bevat financieel-economische, sociaal-economische en ecologisch-economische indicatoren, en is daarom gestuurd aan de ministers Kamp en Asscher en staatssecretaris Mansveld, met een afschrift aan de Kamercommissie voor Economische Zaken. Het dashboard vindt u hier, de brief aan het kabinet hier.

Brief aan het kabinet: dashboard voor een duurzame en solidaire economie Meer lezen »

Petitie MEV aangeboden aan Tweede Kamer commissie EZ

Op 8 oktober 2013 om 13.45 hebben acht leden van het Platform DSE de petitie MEV aangeboden aan de Tweede Kamer Commissie EZ. Voorzitter Mariëtte Hamer heeft de petitie in ontvangst genomen. Aansluitend was er nog kort tijd voor informeel overleg.

Martijn Jeroen van der Linden vertelt de politici dat een MEV+ écht nodig is, Gerrit Stegehuis vertel over de Duitse Bondsdag, die besloten heeft dat de regering behalve over het BBP in het vervolg ook over andere andere indicatoren moet rapporteren.

Bekijk hier de beelden.


[youtube 0gkGmoGFa4E]

Petitie MEV aangeboden aan Tweede Kamer commissie EZ Meer lezen »

Petitie Macro Economische Verkenning

Het Platform Duurzame en Solidaire Economie (PDSE) vroeg op 16 september in een petitie aan de Tweede Kamer de Macro Economische Verkenning (MEV) in het vervolg een andere opzet te geven. De petitie is ondertekend door bekende Nederlanders, onder wie Herman Wijffels, Arnold Heertje, Jan Pronk en Farah Karimi. U kunt onderaan de pagina de petitie nog mede-ondertekenen (u ontvangt een mail die nog moet worden bevestigd voordat de ondertekening definitief is) . …

Petitie Macro Economische Verkenning Meer lezen »

Motie MEV+ aangehouden

Bij de behandeling van de begroting van Economische Zaken heeft Carla Dik-Faber (Christen Unie) een motie ingediend waarin de regering wordt verzocht ‘voorstellen te doen voor een andere opzet van de Macro Economische Verkenning van het CPB, waarin de stand van de economie ook in sociaal en ecologisch opzicht wordt weergegeven’. In haar toelichting, in de eerste termijn van het debat, verwees ze naar de MEV+ van het Platform DSE als voorbeeld.

Minister Kamp ontraadde de motie, maar was bereid de vraag ter sprake te brengen in een overleg met CBS, CPB, PBL en SCP. De motie is nu aangehouden, er is dus niet over gestemd, dat kan op een later moment alsnog gebeuren. Voor de uitkomst van die stemming zal vooral de opstelling van de PvdA belangrijk zijn. Wordt vervolgd dus.

Motie MEV+ aangehouden Meer lezen »

Verslag aanbieding MEV+ 2013

Dinsdag 11 december hebben vijf leden van het Platform DSE de MEV+ 2013 (pdf) officieel aangeboden aan de vaste kamercommissie voor Economische Zaken. Het was druk in de hal, de presentatie van het Platform was ingeklemd tussen het verzet tegen de Blankenburgtunnel en het verzet tegen de sluiting van Huis Doorn. Toch kregen we alle aandacht van de aanwezige commissieleden. Lou Keune sprak de commissie toe (hierbij de tekst), en overhandigde een exemplaar aan vervangend voorzitter Erik Ziengs (VVD), die natuurlijk geen toezeggingen deed. Aanwezig waren verder de Kamerleden Carla Dik-Faber (CU), Liesbeth van Tongeren (GroenLinks), Stientje van Veldhoven (D66), Agnes Mulder (CDA), Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) en René Leegte (VVD).

Verslag aanbieding MEV+ 2013 Meer lezen »

Verslag presentatie MEV+ in Nieuwspoort, 4 september 2012

Voor een helemaal gevulde zaal opent Esmé Wiegman, scheidend CU-kamerlid, de bijeenkomst. In een korte inleiding geeft ze aan dat al lang duidelijk is dat de waarde van het BBP als indicator voor de stand van zaken in de economie beperkt is, en dat daarnaast andere indicatoren nodig zijn. Ook in de Kamer is dat vastgesteld, maar het gebruik van andere indicatoren is tot nu toe blijven liggen.

Verslag presentatie MEV+ in Nieuwspoort, 4 september 2012 Meer lezen »