Groeistuip 29

Nieuwsbrief van het Platform Duurzame en Solidaire Economie

De 4e Conferentie van Tilburg - Routeplan naar een Eerlijke Economie -
werd op 3 februari aan de Universiteit van Tilburg gehouden. Nu is er
een tekstverslag van de conferentie op de website van Platform DSE
beschikbaar. 
Dat verslag beslaat zowel het plenaire gedeelte als - op twee na - de 
tien verschillende workshops. Hierbij een samenvatting.

In de aula van de Universiteit van Tilburg zaten om 10.00 uur al zo'n 
200 mensen.

Na inleidende woorden door Christiaan Hogenhuis werd de openingstoespraak 
gehouden door Leida Rijnhout van ANPED. Haar verhaal ging vergezeld van 
verhelderende, en soms hilarische plaatjes.

Leida hield de zaal een spiegel voor door te schetsen wat er met onze
economie aan de hand is, en hoe we er niet goed in slagen dat tij te
keren. Ze besluit dan ook met de oproep aan iedereen en alle
organisaties om tien procent van tijd en middelen te besteden aan het
maken van de geplande 'ommezwaai' en deel te nemen aan de Alliantie Fair
& Green Deal. De rest van de conferentie werd besteed aan het uitvinden
of en hoe dat mogelijk zou zijn.

Een eerste reactie werd gegeven door professor Klaas van Egmond. 
In tien minuten zette hij
treffende kanttekeningen bij de 'mythes' die Leida Rijnhout had
beschreven en deed hij een pleidooi om de 'politiek terug te pakken',
niet in de val te trappen van technologische oplossingen, en goed oog te
hebben voor de voorwaarden voor transitie.

Daarna was, onder de deskundige en enthousiasmerende leiding van
Evelijne Bruning, tijd voor een paneldiscussie over 'perspectief en
strategie' Daaraan namen deel, naast de bovengenoemde twee sprekers;
Esther-Mirjam Sent (hoogleraar economie Radboud Universiteit), René
Grotenhuis (algemeen directeur Cordaid) en Jan Rotmans (directeur DRIFT
en initiatiefnemer Urgenda).

Deze drie waren het hoofdzakelijk eens over de opvatting dat we de goede
kant op waren aan het gaan en dat er in het bedrijfsleven veel goede
ontwikkelingen waren. We zijn in een overgangsfase naar een horizontale
maatschappij waarin veel samengewerkt zou worden, en de taak van de
overheid is vooral om daarvoor ruimt te scheppen. Vanuit de zaal en op
het podium werd deels kritisch gereageerd op deze stellingnames.

Voor degenen die dachten dat er toch nog heel wat te vechten viel, waren
er na de biologische lunch 10 werkgroepen (zie de afzonderlijke
verslagen in het overzicht.

Na de lunch vatte Martijn van der Linden de resultaten van de workshops
kort samen https://platformdse.org/introtje-verslag-workshops/ De uitkomst
verschilde nogal per workshop. in sommige gevallen was het vooral een
bijeenkomst van gelijkgestemden geweest, of werden er alleen meningen en
ideeën uitgewisseld. Maar in andere werd echt een roadplan uitgewerkt
zoals de bedoeling was, en schreven tientallen mensen zich in om daar
aan mee te werken.

Vervolgens was het middag/slotdebat aan de beurt.
John Huige (Platform DSE,
vervanger voor de zieke Peter Tom Jones), Leida Rijnhout (directeur
ANPED), Hans Berkhuizen (directeur VMD) en Giuseppe van der Helm
(Directeur VBDO, Voorzitter Eurosif) hielden een enerverend debat. dat
heen-en-weer sprong tussen de verwachtingen die we konden hebben van
'anderen' (zoals de vakbeweging,of het bedrijfsleven) en de vorm en
inhoud van de eigen activiteiten die nodig en haalbaar zouden zijn om de
gewenste omslag te bereiken.

De afsluitende woorden waren traditioneel van Lou Keune. Hij
concludeerde dat de roadmap niet zoals gepland geheel uit de verf was
gekomen, maar dat er toch veel belangrijke nieuwe stappen waren gezet,
dat er veel steun was gekomen voor de activiteiten van de Fair en Green
Deal en met name in de workshops heel veel goede voorstellen en
suggesties waren ingediend.

Ook werd er aangekondigd dat na de conferentie weer allerlei andere
initiatieven door Platform DSE op de rails gezet zouden worden, van
expertmeetings tot cursussen, publicaties en open brieven. de hoop was
dat iedereen aanwezig daar naar vermogen aan deel zou blijven nemen en
zou helpen de kring steeds groter te maken.