WRR-advies gevraagd over onze mondiale voetafdruk en mensenrechten

Ook steun van ActionAid, Raad van Kerken en Waddenvereniging voor ‘Petitie Brede Welvaart’

Het Platform Duurzame en Solidaire Economie heeft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) gevraagd advies uit te brengen over het vraagstuk van onze grote mondiale voetafdruk en de ernstige sociale en ecologische gevolgen daarvan. Volgens het Platform is dat in feite een kwestie van mensenrechten, nu en later. De WRR kan gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen. Hun eerste reactie kwam vorige week binnen.

Petitie van 34 organisaties
Op 22 januari 2019 heeft het Platform namens 31 organisaties, een achterban vertegenwoordigend van 2,9 miljoen leden/donateurs, de petitie ‘Brede Welvaart 2019-2030’ in Den Haag formeel aangeboden aan de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat en per brief ook aan minister Eric Wiebes. Na de aanbieding op 22/1 hebben ook ActionAid, de Raad van Kerken en de Waddenvereniging zich nog achter de petitie geschaard. De petitie vraagt het kabinet een beleidsplan op te stellen en maatregelen te ontwikkelen om onze mondiale voetafdruk in 10 jaar drastisch te verkleinen. Het Platform heeft zelf intussen al enige mogelijkheden op een rijtje gezet in de notitie ‘Kernideeën voor beleid voor verkleining van onze mondiale voetafdruk’ die op de site van het Platform is gepubliceerd.

Voetafdruk halveren vóór 2030
Het vraagstuk van onze grote voetafdruk werd al eerder in het eindrapport ‘Groene Groei’ van de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen (aangeboden in december 2011) politiek aan de orde gesteld, met de aanbevelingen de Nederlandse voetafdruk te halveren vóór 2030 en het biodiversiteitsverlies vóór 2020 tot staan te brengen. Helaas is er op dat belangrijke rapport destijds geen enkele regeringsreactie gevolgd.
Onlangs vernam het Platform dat ook het aanbieden van een petitie op zich niet leidt tot behandeling van de inhoud van een petitie. Tot op heden heeft men ook nog geen reactie ontvangen en gevreesd wordt dat andere, meer korte termijn-zaken, wederom zullen leiden tot het min of meer negeren van een groot en heet maatschappelijk hangijzer. Daar is wel énig begrip voor, omdat voor een dergelijk groot vraagstuk een degelijke analyse nodig is en een goed onderbouwd advies hoe ermee om te gaan.

‘Vraagstuk zeer relevant’
Om genoemde reden werd aan de WRR gevraagd te onderzoeken wat voor beleid nodig is om de Nederlandse mondiale voetafdruk minimaal te halveren vóór 2030. Omdat het gaat om een domein- en sector-overstijgend onderzoek, dat aanknopingspunten moet bieden voor doelgericht overheidshandelen, lijkt de WRR de aangewezen instantie om een dergelijk onderzoek uit te voeren. De reactie die we ontvingen van voorzitter prof. Prins van de WRR, was dat men het vraagstuk zeer relevant vindt, en het zeker als een mogelijk thema ziet waarmee ze aan de slag kunnen, maar dat ze er op dit moment onvoldoende capaciteit voor hebben. Later dit jaar zal over de nieuwe planning worden gesproken. Ook wordt voorgesteld alvast met het Planbureau voor de Leefomgeving contact op te nemen, omdat onze vraag voor een groot deel op hun terrein ligt. Daarvoor zijn reeds de eerste stappen gezet. Het Platform vindt het namelijk cruciaal dat wij spoedig gaan leven binnen de grenzen die de Aarde ons stelt, en dat tegelijk het gebruik van energie en grondstoffen mondiaal eerlijk wordt verdeeld. Dat die mening breed gedeeld wordt, blijkt wel uit de vele en gevarieerde organisaties die de petitie hebben ondersteund.

Jan Juffermans, voorzitter Platform DSE