Petitie aan de Regering en de Tweede Kamer over Brede Welvaart 2019 -2030

De Monitor Brede Welvaart maakt duidelijk dat onze rijkdom en ecologische voetafdruk ten koste gaan van mensen elders op Aarde en het welzijn van onze kinderen en volgende generaties ernstig bedreigen. Daarmee schenden wij vele mensenrechten. Gelukkig is de regering van plan om onze CO2-uitstoot flink te verkleinen, want de klimaatontwrichting leidt nu jaarlijks al wereldwijd tot zeer ernstige schade en honderdduizenden slachtoffers*. Maar ook op andere gebieden zijn maatregelen nodig. Want het gaat om veel meer dan het klimaat, bijvoorbeeld de dramatische afname van de biodiversiteit, de kwaliteit en productiviteit van agrarische en visgronden, onze onevenredig grote claims daarop, en de overal optredende vervuiling van de Aarde en van ons eigen leefmilieu. Blijven streven naar nog meer ongeclausuleerde economische groei is onverantwoord. Effectieve en rechtvaardige maatregelen zijn nodig om de genoemde problemen in samenhang op te lossen. Daarom dringen wij er bij het kabinet op aan een beleidsplan op te stellen en maatregelen te ontwikkelen om onze ecologische voetafdruk in 10 jaar drastisch te verkleinen.

* Zie de ‘Climate Vulnerability Monitor 2012’ van DARA, Madrid

Toelichting

Na vele jaren van debat over en onderzoek naar nieuwe indicatoren, werd in 2018 uiteindelijk de “Monitor Brede Welvaart” gepubliceerd. Voor het eerst werd in de Tweede Kamer over de schaduwzijden van onze welvaart in de volle breedte gediscussieerd. Kernbegrippen zijn: de kwaliteit van leven ‘Hier en nu’, ‘Later’ en ‘Elders’. De analyses en cijfers maken duidelijk dat Nederland beslag legt op een onrechtvaardig groot deel van de mondiale gebruiksruimte. Zolang de Aarde nog ruimte genoeg had, leek dat geen probleem. Maar rond 1970 schoot de mensheid door de ‘duurzaamheidsbarrière’ van de Aarde. De planeet werd voor ons te klein. Toen al hadden we plannen moeten maken om met een nog immer groeiende wereldbevolking de beperkte hulpbronnen eerlijk te gaan verdelen en de overbelasting te beperken. Ondanks diverse ernstige waarschuwingen , zoals “Limits to Growth” van de Club van Rome (1972), “Our Common Future” van de Verenigde Naties (1987) en recent de “Scientists’ Warning to Humanity” van ruim 20.000 wetenschappers uit 184 landen (2017), heeft de mensheid getalmd om tijdig de noodzakelijke maatregelen te nemen, en Nederland was ook beslist geen voorloper. Intussen worden we met onze neus op de feiten gedrukt door o.a. de analyse van de “Planetary Boundaries” en het recente IPCC-klimaatrapport. Op vele fronten doemen de knelpunten op en haast is geboden om onze en de mondiale samenleving nog een enigszins veilige toekomst te bieden. Daarom is verkleining van onze mondiale voetafdruk hoogst noodzakelijk geworden; het is een kwestie van mensenrechten en samen overleven, voor nu en voor vele generaties na ons; een ongekende maatschappelijke en politieke verantwoordelijkheid!

“Het is geen geheim dat Nederland een grote footprint heeft. We hebben ook de plicht onze eigen rommel op te ruimen.” Minister Eric Wiebes na de presentatie van de “Monitor Brede Welvaart” (2018).

“Wat we nodig hebben, is de nationale eensgezindheid alsof we in een oorlog beland zijn.” Prof. Ingrid Robeyns (Utrecht) in de NRC (2018).

Toename mondiale voetafdruk en afname populaties gewervelde diersoorten

Links de toename van onze mondiale voetafdruk en rechts de afname van populaties van gewervelde diersoorten. Rond 1970 gingen we door de ‘duurzaamheidsbarrière’ van de Aarde (World biocapacity). Bron: het Living Planet Report 2018.

Gezamenlijke petitie van deze maatschappelijke organisaties:
Bestuur VVM-sectie Biodiversiteit – Both Ends – Civis Mundi – De Natuur- en Milieufederaties – Economy for the Common Good NL – ESA Group, Wageningen University and Research – Fair Climate Fund – FNV – Greenpeace – Institute for Environmental Security – IVN – Liga voor de Rechten van de Mens – Milieudefensie – Natuur & Milieu – Natuurmonumenten – NIVON Natuurvrienden – Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling – One Planet Foundation – Our New Economy – Oxfam Novib – Platform Duurzame en Solidaire Economie – Solidaridad – StandUpForYourRights – Stichting Aarde – Stichting LIFT – Transitie Nederland – Urgenda – Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding – Ware Winst Brabant – Werkgroep Voetafdruk Nederland – Women Engage for a Common Future NL

Samen ruim 2.900.000 leden/donateurs
januari 2019

Na de aanbieding hebben zich achter de petitie geschaard:

ActionAid – Raad van Kerken – Waddenvereniging – Wereld Federalisten Beweging Nederland – Stichting EcoPositief – Foundation Max van der Stoel – Partos – Cordaid – Hivos – Club van Rome

Er is ook een Engelse vertaling van de petitie.