Workshop Groei en Herverdeling – Tilburg 2008

 

In deze workshop worden de stellingen besproken die voor de hele conferentie gehanteerd worden:

1 Mens- en natuurwaarden gaan uit boven geldelijke belangen. Daarom moeten duurzame en solidaire welvaartsindicatoren leidend zijn bij het nemen van economische beslissingen.

2 Het huidige begrip en beleid van economische groei moet op de helling:

  • verschuiving van materiële naar immateriële welvaartsvergroting
  • verschuiving van meer naar minder belasting voor mens en natuur
  • primaat van herverdeling boven verrijking

3 De urgentie van de hedendaagse sociale en ecologische problemen vereist drastische veranderingen van de economie, op basis van een sociaal contract.

Daarbij worden de volgende vragen beantwoord:
a Zijn de deelnemers het eens met de stellingen?
b Wat moet er gebeuren, hoe zetten wij de wissels om?
c Wat kunnen de deelnemers zelf doen?

De specifieke invalshoek van deze workshop is de volgende:
De New Economics Foundation behoort tot de instanties die met aansprekende argumenten bepleiten onder ogen te zien dat, mondiaal gezien, herverdeling van welvaart voorrang verdient boven bevordering van economische groei. Een van hun argumenten is dat uit oogpunt van armoedebestrijding herverdeling goedkoper is, en sneller tot resultaten leidt, dan bevordering van economische groei. Bovendien zijn de wereldwijde grenzen aan de groei nu onomstotelijk. Anderen bestrijden deze stellingname. Zo moet het begrip economische groei verder genuanceerd worden, zie de ecologische voetafdruk. Bovendien hebben alle volkeren, en zeker de ontwikkelingslanden, recht op economische groei. Ook stelt zich de vraag of het medicijn erger kan worden dan de kwaal.

Discussieleider: Christiaan Hogenhuis (onderzoeker Oikos)

Inleider: Leida Rijnhout (coördinator VODO)
Inleider 2: Piet Terhal (voorzitter bestuur Oikos)

Discussianten: Francine Mestrum (Vrije Universiteit Brussel), Tuur Elzinga (Lid Eerste Kamer, SP), Abraham de Kruijf (IDA innovatie), Diederik Samsom (lid Tweede Kamer, PvdA), Rob Gort (Directeur Bouwcarrousel BV, vml. lid Derde Kamer), Ted van den Bergh (directeur Stichting Triodos Foundations)