Persbericht – 21 april 2008

Verklaring van Tilburg duidt op noodzaak voor ingrijpende economische hervormingen

Download

Met de ‘Verklaring van Tilburg’ die vandaag is gelanceerd, vestigen honderden top-economen, wetenschappers uit diverse hoek, politici, managers, bestuurders en andere activisten de aandacht op de noodzaak van drastische economische hervormingen. De Verklaring is het vervolg op een in januari gehouden omvangrijke conferentie over de schaduwzijden van de gangbare eenzijdige opvatting van economische groei en de gebrekkige manier van economisch meten van de welvaart. In de Verklaring wordt in grote lijnen geschetst wat de kritiek op de huidige manier van economie bedrijven is, en welke maatregelen voorstelbaar zijn om een economie te verkrijgen die op mondiaal niveau duurzaam en eerlijker is.

Op 10 januari 2008 voltrok zich aan de Universiteit van Tilburg de conferentie “Een Comfortabele Waarheid”. Op deze door meer dan 300 deelnemers bijgewoonde conferentie werd vooral het fenomeen economische groei en de eenzijdige manier van meten (met als indicator het BBP) belicht. De conferentie was een initiatief van organisaties en personen uit Nederland en Vlaanderen.

In de Verklaring van Tilburg wordt nu geopperd om op relatief korte termijn ingrijpende economische maatregelen te nemen die uitgaan van een meer kwalitatieve waardering van groei en een meer volledige wijze van meten van welvaart. Die maatregelen kunnen ook gevolgen hebben voor het niveau van het nationale inkomen. Maar dat hoeft niet ten koste te gaan van de welvaart.

De Verklaring is al vóór de daadwerkelijke lancering ondertekend door enkele honderden mensen, waaronder veel gerenommeerde economen, politici en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.
Onder de ondertekenaars bevinden zich economen als Hans Opschoor, Arnold Heertje, Bastiaan Zoeteman, Roefie Hueting, Arjo Klamer, Henk Moll, Jacob Polak en de milieukundige Lucas Reijnders.
Daarnaast personen actief in de politiek, in maatschappelijke organisaties en in het bedrijfsleven, waaronder Herman Wijffels, Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink, Kees Vendrik, Jan Pronk, Tuur Elzinga, en Liesbeth van Tongeren.

De discussie over economische groei en indicatoren is recentelijk flink op gang gekomen. Zo had Wouter Bos eind vorig jaar forse kritiek op de gehanteerde modellen bij het opstellen van de begroting en riep Europese Commissievoorzitter Manuel Barroso in november 2007 op dat het “tijd is om verder te gaan dan meetmethoden die zijn opgesteld voor de wereld uit de jaren 30”.

Op initiatief van de Christen Unie is een breed ondersteunde motie in de Tweede Kamer ingediend met verwijzing naar de Verklaring. Daarin wordt opgeroepen om de Lissabon Strategie binnen de EU zodanig te wijzigen dat die zich “meer kan richten op duurzame groei, solidariteit en kwaliteit van leven binnen en buiten de EU”.
Deze motie is overgenomen door Staatssecretaris Frans Timmermans. In een aanvullende notitie wordt bij de staatssecretaris bepleit “dat de Europese Raad of de Europese Commissie een proactieve rol op zich neemt bij de beïnvloeding van de Europese bewustwording ten aanzien van deze eventueel noodzakelijke maatregelen”.

De Verklaring is nu ook aangeboden aan de Nederlandse Raad van Ministers met het verzoek “dat U daar ook in een van uw vergaderingen de nodige aandacht aan wil besteden”.

De Verklaring is vertaald in het Engels, Spaans en (in wording) Frans. De internationale versie is nu op 18 april gelanceerd tijdens een grote conferentie over economische groei in Parijs. *)

Meer informatie over de conferentie en de Verklaring is te vinden op de website www.economischegroei.net

*) De conferentie in Parijs vond op 18 en 19 april plaats, zie http://events.it-sudparis.eu/degrowthconference/en/themes/ voor meer informatie.