Persbericht – 14 januari 2008

 

P E R S B E R I C H T


(Bericht van organisatoren Een Comfortabele Waarheid)

Honderden deelnemers aan conferentie over economische groei

Amsterdam/Tilburg/Brussel, 14 januari 2008

Ruim driehonderd mensen hebben op donderdag 10 januari aan de Universiteit van Tilburg deelgenomen aan een conferentie over de schaduwzijden van economische groei. 

Het is voor het eerst dat in Nederland en Vlaanderen een dergelijk omvangrijke bijeenkomst aan dit onderwerp gewijd is.

De conferentie 'Een Comfortabele Waarheid' duurde de gehele dag en begon met een indringend betoog van de Amerikaanse politiek-econoom Susan George. Zij riep op tot urgente vorming van een soort wederopbouwplan om de mondiale economische verhoudingen duurzaam en rechtvaardig te maken 'nu het nog net kan'.

Vervolgens bespraken vier vooraanstaande economen uit Vlaanderen en Nederland de problemen van de huidige economie en de manier waarop die gemeten wordt. Met name de indicator BBP kreeg het zwaar te verduren en werd door allen voor onvolkomen verklaard, en door sommigen zelfs rijp geacht om geheel verworpen en vervangen te worden. Ze benadrukten de noodzaak te werken aan een conversie van de economie.

Nadat het publiek zich verdeelde over zeven werkgroepen – met onderwerpen als meetmethodes, landbouw en herverdeling – vond een afsluitend debat plaats. Daar namen vooraanstaande vertegenwoordigers van politieke partijen en sociale organisaties aan deel, waaronder FNV-voorzitter Agnes Jongerius, PvdA-parlementslid Diederik Samson, GroenLinks fractievoorzitter Femke Halsema, Tom Willems van het ACV en Geert Janssens van het Verbond van Kristelijke Werknemers uit Vlaanderen. 
Al bleven voorstellen tot concrete oplossingen veelal uit, toch was het zeer opvallend hoe hoge prioriteit alle forumleden, met inbegrip van de vertegenwoordigers van de vakbeweging, verklaarden te hechten aan de noodzaak van een effectief milieubeleid vanuit een doorleefde urgentie en met oog voor solidariteit tussen arm en rijk. 
De aanwezige politici onderstreepten die urgentie door te verklaren dat het toegroeien van de economie naar een grotere mate van duurzaamheid en solidariteit boven het behoud of de groei van het bestaand nationaal inkomen mocht prevaleren.

In de komende weken zullen gedetailleerde verslagen van de conferentie verschijnen op de website www.economischegroei.net