Groeistuip 23


GROEISTUIP nr. 23 – Extra Editie – 16 mei 2010

Een regelmatig verschijnende nieuwsbrief van het

Platform Duurzame en Solidaire Economie

Persbericht – 16 mei 2010

Verkiezingsdebat over economie: Crisis, Keuzes en Kansen

Verkiezingsdebat over economie: Crisis, Keuzes en Kansen
Dinsdag 25 mei
20:00 uur Tumult, Utrecht
Tumult, Domplein 4/5 Utrecht
Het debat is gratis toegankelijk, aanmelding is echter wel gewenst, via info@platformdse.org

De verkiezingen in juni aanstaande zouden wel eens de belangrijkste sinds lange tijd kunnen zijn. We zitten immers midden in een grote crisis van de mondiale economie, die de komende regeerperiode tot omvangrijke bezuinigingen zal voeren. Tegelijkertijd kunnen politieke
partijen deze situatie aangrijpen om daadwerkelijk te kiezen voor een gefundeerd eerlijk en milieuvriendelijk bestel.

Het Platform Duurzame en Solidaire Economie pleit met de Alliantie Fair&Green Deal voor een duurzame en solidaire weg uit de mondiale economische crises. Het gaat dan om het vinden van uitwegen uit de recente financieel-economische crisis maar ook uit de ecologische en
sociale crises die al langer en wereldwijd het bestaan van mensen en de bewoonbaarheid van de aarde bedreigen. Denk aan het overgebruik van de natuurlijke hulpbronnen, de klimaatproblematiek, de voortdurende en grootschalige armoede en de sterk toegenomen inkomensongelijkheid.

Zie het Voorstel voor een Fair&Green Deal op
www.alliantiefairgreendeal.org.

De motiveringen voor dit pleidooi kunnen in drie punten worden samengevat:

  • Urgentie: de bedreigingen zijn acuut en vragen om snelle ingrepen
  • Omvang: het gaat om grootschalige fenomenen die een mondiale aanpak
    vereisen
  • Structurele aard: de aanpak veronderstelt economische veranderingen die diep ingrijpen in de bestaande sociaaleconomische orde

We kunnen niet terug naar business-as-usual, want die heeft de huidige problemen veroorzaakt. De vlucht vooruit kan dus alleen maar via een versnelde en alle beleidsterreinen omvattende transitie naar de al zo lang beloofde duurzame en eerlijke economie op straffe van spoedig volgende nog ernstiger crises.

Discussieonderwerpen

1 Economische groei
De economische groei zoals die zich ontwikkeld heeft in de laatste decennia kan -alleen al vanwege de ecologische grenzen en gezien de mondiale ongelijkheid – niet meer in dezelfde vorm worden bevorderd. Het begrip economische groei is toe aan herbezinning. Er moet beleid ontwikkeld worden dat aan de noodzaak van materiële krimp en mondiale herverdeling invulling geeft. Daarbij moet het primaat gelegd worden bij menswaarden en natuurwaarden.

2 Financiële sectoren
De onstuitbare groei van de financiële sectoren heeft mede geleid tot het domineren van geld en van in geld uitgedrukte waarden en tot stimulering van haast oneindige consumptieve behoeften. Geld heeft steeds meer de functie van bezitsvermeerdering gekregen. Daaraan zijn de
oorspronkelijke functies – ruilmiddel en rekeneenheid – ondergeschikt geworden. Een fundamentele bezinning op de rol van het geld is dringend noodzakelijk.
Een flinke inkrimping van de financieel-economische sectoren is gewenst, geldcreatie moet geheel afhankelijk gemaakt worden gemaakt van de behoeften van de reële, duurzame en solidaire economie. Kortom, er is dringend behoefte aan een geldsanering vergelijkbaar met die als doorgevoerd werd direct na de Tweede Wereldoorlog.

3 Prijzen
De prijzen zoals die nu op de markten tot stand komen zijn een zeer beperkte afspiegeling van de werkelijke productiekosten en schaarsten.
De meeste milieuschades worden niet verrekend en evenmin worden alle sociale kosten verdisconteerd, zie de onderbetaling en uitbuiting van miljarden mensen in de ontwikkelingslanden. Er is dringend behoefte aan een nieuw fair en op duurzaamheid gericht prijs- en belastingbeleid.

4 Ontwikkelingssamenwerking
Ontwikkelingssamenwerking krijgt nog steeds brede ondersteuning, maar ligt ook al tijden onder vuur vanwege een (vermeend?) gebrek aan resultaten. Onlangs bepleitte de WRR meer aandacht voor stimuleren van zelfredzaamheid door economische bedrijvigheid in het Zuiden, als
alternatief voor een vooral sociaal-cultureel ingevulde agenda van directe armoedebestrijding.
Een dergelijk beleid, hoe nuttig ook, laat echter altijd mensen achter die om wat voor reden dan ook niet in eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Armoedebestrijding blijft daarom noodzakelijk, maar kan structureler aangepakt worden. Naast het stimuleren van (kleinschalige, lokale) bedrijvigheid is dan ook – net als in Nederland – sociale zekerheid nodig.

Deelnemers
SP Hans van Leeuwen
CU Martine Vonk
GL Niels van den Berge
D66 Steven van Weyenberg
PvdA Diederik Samson
CDA Peter Ruys
VVD Rene Leegte

Evelijne Bruning (The Hunger Project) zal het debat leiden en Wereldburgers.tv dat ook de filmpjes op de homepage en bij deze Groeistuip vervaardigde gaat een videoverslag maken, dat kort na het debat online te zien zal zijn.

Programma
20.00 Opening en probleemstelling
20.10 Debatten: per onderwerp 20 a 25 minuten, inclusief reacties uit de zaal.
21.50 Conclusies
22.00 Sluiting

Het crisis-verkiezingsdebat is een initiatief van Platform voor een Duurzame en Solidaire Economie (Platform DSE) met steun van fonds Pequeno
Aanmeldingen en meer informatie: info@platformdse.org