Groeistuip 19

 

GROEISTUIP nr. 19 – 25 november 2009

Een regelmatig verschijnende nieuwsbrief van het

Platform Duurzame en Solidaire Economie

Inhoud 

 • Komende Conferentie van Tilburg
 • Fair & Green Deal; Voorstel voor urgentieprogramma
 • Expertmeetings 'Vrede' en 'Mondiale Bestaanszekerheid'
 • Politieke reacties en verbindingen
 • 5e Dag van Alternatieven en debat in CREA

Komende Conferentie van Tilburg
Het werd eerder al kort gemeld: de 3e Conferentie van Tilburg, over een duurzame en solidaire economie, zal op donderdag 21 januari op de Universiteit van Tilburg plaatsvinden. De titel van de Conferentie luidt:Een Fair & Green Deal: Wie Biedt? 
Het programma is nu bijna helemaal uitgewerkt.
U kunt zich ook al inschrijven Deelname kost 15,- euro (meer mag!) en daarvoor krijgt u ook nog een fijne eerlijke en biologische lunch.

Centraal staat op de conferentie de mobilisatie voor machtsvorming om de omslag naar een andere economie mogelijk te maken. Tevens is er hard gewerkt aan een uitgebreid voorstel voor een urgentieprogramma, waarin duidelijk aangegeven wordt wat wij bedoelen (hierover verderop meer)
.
Na de traditionele inleiding door een beroemde deskundige – dit keer de Amerikaanse econoom en publicist David Korten, volgt een forumdiscussie met internationale spelers. 
In het forum zitten Joachim Spangenberg (Sustainable Europe Research Institute), Wiert Wiertsema (Both ENDS), Francine Mestrum (Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Gent) en Peter Tom Jones (Katholieke Universiteit Leuven). 
David Korten zal ook op de uitspraken reageren.

Na de lunchpauze zijn er 10 'Parallelle sessies'. We noemen ze deze keer met opzet geen 'workshops' omdat het in niet alle gevallen zal gaan om een echt interactief proces en wij op dat gebied geen valse verwachtingen willen wekken. In veel gevallen zullen enkele deskundigen een inleiding geven, waarna de betreffende problematiek verder uitgediept wordt. Bij elke 'sessie' zal aan bod komen wat sociale bewegingen op dat gebied ondernomen hebben, wordt naar 'best practices' gezocht en naar het antwoord op de vraag hoe verder te gaan.

De parallelle sessies zijn de volgende:

 • Economische sturing voor een Fair & Green Deal
 • Hervorming van het financiële bestel
 • Werkgelegenheid en inkomens bij een Fair & Green Deal
 • Mondiale herverdeling en eerlijke handel
 • Bevolkingsbeleid: taboe of noodzaak
 • Economie en conflictbeheersing
 • Welvaart en welzijn eerlijk meten
 • Rol lokale overheden
 • De (on-)macht van de consument
 • Bedrijven: koplopers of remmers

Afsluitend vindt er een debat plaats met vertegenwoordigers van vakbonden, milieubeweging, Noord-Zuidbeweging en lokale overheden. Aan dat debat zullen deelnemen: Farah Karimi (Oxfam Novib), Mirjam de Rijk (Stichting Natuur en Milieu), Wilna Wind (vakcentrale FNV), Jean Paul Vermassen (ACW) en Paul Huybrechts (VFB).

Als het goed is zijn we dan flink wat stappen dichterbij de oplossing gekomen, over hoe we in Nederland en Vlaanderen de bal aan het rollen kunnen brengen, om een duurzame en eerlijke uitweg te bereiken uit al die crises die ons nu bedreigen.

U wordt van harte uitgenodigd om aan de conferentie deel te nemen, waarvoor u op de website meer informatie kunt vinden.
Maar u zou ons ook zeer helpen met het maken van publiciteit voor de conferentie. Er is een 'banner'beschikbaar die op websites gezet kan worden (deze vindt u op deze pagina: http://www.economischegroei.net/til2010 , door helemaal naar onderen te scrollen). Ook zijn er 'flyers'beschikbaar die u kunt helpen verspreiden, of kunt u een korte aankondiging per email aan uw kennissen doorsturen. 
Wilt u flyers ontvangen, of een aankondigingstekst, stuur dan even een berichtje naarkees@platformdse.org met opgaven van postadres en gewenste hoeveelheid flyers.

Fair & Green Deal; Voorstel voor urgentieprogramma
Na drie vergaderingen en veel schrijfwerk, worden nu de laatste punten op de i's gezet van een omvangrijk'voorstel voor een urgentieprogramma' voor een Fair & Green Deal. Momenteel bekijken tal van organisaties of ze deze tekst mede willen dragen en begin december zal die worden gepresenteerd. Daarover krijgt u nog nader bericht. Een conceptversie, waarvan de uiteindelijke tekst dus nog enigszins zal afwijken, is alvast hier te lezen als pdf-file
De uiteindelijke versie zal centraal staan op de 3e Conferentie van Tilburg op 21 januari 2010.

Aan de opstelling van de tekst hebben tientallen mensen van evenzovele maatschappelijke organisaties, vakbonden. ideële banken en dergelijke meegedaan. Het uiteindelijke idee is om een 'alliantie' te vormen van groepen en organisaties die het idee van het voorstel ondersteunen – niet noodzakelijkerwijs alle voorgestelde maatregelen. Deze alliantie zal na de presentatie verder kunnen groeien.

Expertmeetings 'Vrede' en 'Mondiale Bestaanszekerheid'
Ter voorbereiding van de Conferentie van Tilburg en om de basis onder het urgentievoorstel te verstevigen, zijn weer twee expertmeetings gehouden. Beide waren zowel zeer intensief als vruchtbaar. 
Beide bijeenkomsten gingen ook vergezeld van een omvangrijke serie voorbereidende teksten.

Op 30 september vond in Rotterdam een expertmeeting over Economie en Vrede plaats. De titel van de meeting was: ‘Zonder duurzame vrede geen duurzame en solidaire economie. Zonder duurzame en solidaire economie geen vrede’. Daaraan werd deelgenomen door een dertigtal deskundigen en andere belangstellenden uit Nederland en Vlaanderen. Discussieleider was Jan Pronk. 
De discussie was zeer intensief en tegelijkertijd vooral problematiserend en inventariserend van karakter. Besloten werd om begin 2010 een vervolg te organiseren om diverse punten goed uit te diepen en te systematiseren. En op de komende in Tilburg te houden conferentie van het Platform DSE zal over dit onderwerp ook een aparte discussie worden gehouden. 
Het verslag van de 30 september bijeenkomst is hier te vinden.

Op 10 november voltrok zich in Utrecht een expertmeeting over Mondiale Bestaanszekerheid. Hier namen vijftien deskundigen aan deel. De bijeenkomst werd ingeleid door econoom Hans Opschoor en geleid door Ted van Hees (Oxfam/Novib). 
De tekst van de inleiding is hier te vinden een verslag zal binnenkort uitkomen.

Politieke reacties en verbindingen
Eerder al leidden de teksten van Platform DSE in de Nederlandse Tweede Kamer tot een Kamermotie (op initiatief van mw. E. Wiegman-van Meppelen-Scheppink (CU)), die werd overgenomen door de regering. 

Ook werd al verschillende keren op verklaringen gereageerd door het kabinet, onder andere in de vorm van een persoonlijk schrijven van premier Balkenende, dat onze verzoeken serieus meegewogen zullen worden. 

Recentelijk werden drie leden van het Platform uitgenodigd voor een uitgebreide discussie met minister van Landbouw Verburg en hoge ambtenaren over zaken waar wij mee bezig zijn en de relevantie voor het LNV-beleid. 

Daarnaast is het Platform door de Christenunie uitgenodigd voor een expertmeeting over "Kansen van de crisis" op 27 november.

Op 15 oktober werd een symposium belegd door CBS, CPB, SCP en PBL over de eerste Monitor Duurzaam Nederland. Dit onderwerp is altijd intensief gestimuleerd door het Platform, zoals onder andere blijkt uit de Petitie over “anders meten” in 2006. 
Op het symposium bleek veel waardering voor de monitor, maar ook de nodige kritiek. Een van de voornaamste klachten was dat weinig tot niets gedaan wordt met door ons bepleite indicatoren als DNI, ISEW, ecologische voetafdruk, en MEV+. 
Wij gaan nog een schriftelijk commentaar met voorstellen indienen.

5e Dag van Alternatieven
De Jaarlijkse Dag van Alternatieven van Vóór de Verandering werd op 7 november gehouden in Utrecht. Het thema was "Crisis als kans", mede als voorbereiding op de komende Conferentie van Tilburg. Er waren zo'n 125 deelnemers, die geanimeerde discussies voerden. Verslagen zijn (binnenkort) te vinden op de website van Vóór de Verandering 

Op 2 november werd een debat gevoerd over 'antwoorden op de crisis' in het kader van het maandelijkse economie-programma 'Real World Economics' van CREA, het studium generale van de Universiteit van Amsterdam. Na een inleiding van de Britse econoom Bob Jessop werd door Christiaan Hoogenhuis de Fair & Green Deal gepresenteerd en succesvol verdedigd. 

Platform Duurzame en Solidaire Economie – DSE 
(voor contact: info@platformdse.org)
Giften: Banknummer 5782448 t.n.v. Stichting Oikos in Utrecht o.v.v. Platform DSE