Groeistuip 16

 

GROEISTUIP nr. 16 – 28 april 2009

Een regelmatig verschijnende nieuwsbrief van het

Platform Duurzame en Solidaire Economie

Inhoud:

  • Premier Balkenende antwoordt op Appèl van Antwerpen
  • Platform DSE stelt uitgangspunten urgentieprogramma op
  • Komende activiteiten Platform DSE

Balkenende antwoordt op Appèl van Antwerpen
Voor de tweede keer in relatief korte tijd, heeft de Nederlandse regering een direct antwoord gestuurd op een door het Platform Duurzame en Solidaire Economie opgestelde brandbrief. De eerste keer was in juli 2008, toen premier Balkenende reageerde op de eerder gelanceerde Verklaring van Tilburg. 
Nu schrijft premier Balkenende een brief als antwoord op het Appèl van Antwerpen, dat uitgebracht werd kort na de conferentie in Antwerpen in januari jongstleden. Het Appèl was opgesteld om aandacht te vestigen op de maatregelen die nu inderhaast genomen worden om de crisis te bestrijden. Het was met een begeleidende brief naar het Nederlandse kabinet gestuurd. Premier Balkenende antwoordt dat hij vindt dat globalisering verantwoord moet zijn: houdbaar, duurzaam en solidair". Volgens de brief is dat ook de inzet geweest waarmee Nederland aan de G20-top heeft bijgedragen.
U kunt de brief terugvinden op onze website. 

Platform DSE stelt uitgangspunten urgentieprogramma op
Na twee uitgebreide conferenties, en vele expertmeetings ter voorbereiding daarvan, heeft het Platform DSE een nieuwe stap gezet in de vorm van de formulering van de aanzet tot een economisch urgentieprogramma. De tekst geeft de belangrijkste maatregelen aan, en ook het tijdsschema daarvoor, om het tij te keren wat betreft de toenemende milieudegradatie en de aanhoudende ongelijkheid op wereldschaal. Het is een urgentieprogramma omdat haast geboden is; als maatregelen uitblijven, zal de schade aan het milieu en aan de arme delen van de wereldbevolking alleen maar toenemen en zelfs onomkeerbaar worden. Hoewel iedereen dat weet, blijven ingrijpende maatregelen tot nu toe grotendeels achterwege. Om aan te geven dat oplossingen mogelijk zijn, heeft het Platform DSE aan deze uitgangspunten gewerkt. 

De tekst staat ter discussie en kan in de loop van de tijd aangepast en uitgebreid worden. De tekst is ook bedoeld om duidelijkheid te geven over de standpunten van het platform, dat andere organisaties oproept om toe te werken naar bredere coalities om de gewenste maatregelen dichterbij te brengen.

In de tekst wordt bondig uitgelegd waarom Platform DSE tot dit urgentieprogramma is gekomen en wat de 'taakstellende doeleinden zijn'. Vervolgens worden 14 kernelementen van het programma beschreven, die variëren van de vorming van een breed samenlevingsberaad om het urgentieprogramma basis te geven, tot herverdeling van inkomens, 'fairgroene investeringen' en hervorming van het monetaire stelsel.

U kunt de tekst van het urgentieprogramma lezen op de website. U kunt daar ook reageren.

Komende activiteiten Platform DSE
– De noodzaak van een urgentieprogramma zal centraal staan op de 3e conferentie over de omslag naar een duurzame en solidaire economie, die in januari 2010 in Tilburg gehouden zal worden.

– Ondertussen worden ook andere activiteiten ondernomen, die ook weer als basis voor de conferentie dienen. Zo worden op verschillende terreinen aparte inspanningen verricht. Een subgroep is bezig aan het ontwikkelen en uitwerken van toekomstvisies, en belegt daar binnenkort een workshop over die later via dit kanaal aangekondigd zal worden.

– Ook wordt er gewerkt aan een expertmeeting in september, over de relatie tussen economie en oorlog en conflicten. En er is een expert meeting over de nieuwe rol van de overheid in voorbereiding.

– In samenwerking met Vóór de Verandering zal Paul Metz een workshop geven over ecofiscaliteit.

– Lou Keune en Francine Mestrum hebben gewerkt aan een boek over 'Tax Justice' waarvan de Engelse editie zojuist uitgekomen is (bij uitgeverij Pluto Press). De presentatie, met symposium, is op 17 juni in de Eerste Kamer.

– Bob Goudzwaard heeft zojuist een boek uitgebracht over (onder andere) economie en het geloof (in alternatieven) en werd daarover uitgebreid geïnterviewd op de EO= radio door Andries Knevel (EO-AndriesRadio)

Werkgroep Duurzame en Solidaire Economie – DSE 
(voor contact: info@platformdse.org)
Giften: via XminY, giro 609060 Amsterdam ovv Platform DSE, u ontvangt een 'aandeel' als dank.