Groeistuip 5

 

GROEISTUIP nr. 5 – 11 december 2007

Programma Workshops

Boeiende workshops op de conferentie "Een comfortabele waarheid – Groei naar een duurzame en solidaire economie"

Op deze conferentie die op 10 januari 2008 wordt gehouden in de Universiteit van Tilburg staan drie stellingen over economische groei centraal, zie www.economischegroei.net. Die worden besproken in plenaire debatten. Daarnaast ook in zeven workshops, ieder met een eigen invalshoek. Een voorlopig overzicht van deelnemers is hieronder te vinden.

Workshop 1: Economisch Meten
Er heeft in brede kring een erkenning plaatsgevonden van de betrekkelijke waarde van indicatoren als het bruto binnenlands product – BBP. Zeer recentelijk nog op de door de OESO en de Europese Commissie georganiseerde conferentie Beyond GDP. Ook zijn er diverse indicatoren ontwikkeld die een realistischer inzicht geven in welvaart en welzijn. Vergemakkelijken beide omstandigheden de mogelijkheden om op korte termijn beleid te ontwikkelen dat reële antwoorden biedt op de urgentie van de bestaande mondiale ecologische en sociale vraagstukken? Zo ja hoe?

De discussie staat onder leiding van Lou Keune (onderzoeker UvT, Vóór de Verandering). Tot de overige deelnemers behoren: Roefie Hueting (FSNI), Brent Bleys (onderzoeker NFWO, Vrije Universiteit van Brussel), Jan Juffermans (De Kleine Aarde), Wim Dierckxsens (Dep. Eucumenico de Investigaciones, Costa Rica), Erik Paredis (CDO Gent), en Peter van de Ven (hoofd Nationale Rekeningen CBS)

Workshop 2: Sociale Partners
Werknemers en werkgevers, en hun organisaties, zijn van grote betekenis voor het op korte termijn ontwikkelen van beleid dat reële antwoorden biedt op de urgentie van de bestaande mondiale ecologische en sociale vraagstukken. Tegelijkertijd kunnen de mogelijke implicaties van dat beleid voor hen van verstrekkende betekenis zijn. Van belang is dan ook duidelijkheid te krijgen over de voorwaarden waaraan voldaan moet en kan worden wil een dergelijk beleid kunnen rekenen op de deelname van de sociale partners.

De discussie wordt geleid door Paul Metz (INTEGeR… consult en e5). Andere deelnemers zijn onder meer: Tom Willems, (Algemeen Christelijk Vakverbond, Vlaanderen), Paul de Beer (bijzonder hoogleraar Arbeidsverhoudingen, UvA), Ted van den Bergh (directeur Stichting Triodos Foundations), en Rob Gort (Directeur Bouwcarrousel BV)

Workshop 3 : Maatschappelijk Middenveld
Nederland en België kennen een veelheid van organisaties en instellingen die als maatschappelijk middenveld kunnen worden aangemerkt. Zij vervullen ook belangrijke functies als het zeker stellen van maatschappelijke belangen en het bevorderen van veranderingen, inclusief bewustwording, op diverse kleine en grote maatschappelijke vraagstukken. Zij kunnen van beslissende betekenis zijn voor het op korte termijn ontwikkelen van beleid dat reële antwoorden biedt op de urgentie van de bestaande mondiale ecologische en sociale vraagstukken. De vraag is in hoeverre zij daadwerkelijk die rol vervullen dan wel dat zij daarvoor een belemmering vormen.

Deze discussie wordt geleid door Frank Köhler (directeur Milieudefensie). Anader deelnemers zijn onder anderen: Kees Hudig (Globalinfo, XminY Solidariteitsfonds, Vóór de Verandering), Bart Bode (Broederlijk Delen), René Grotenhuis (directeur Cordaid), en Liesbeth van Tongeren (directeur Greenpeace)

Workshop 4: Duurzaam Consumeren
Duurzaam consumeren wordt door steeds meer mensen en instanties gezien als een van de mogelijkheden om op korte termijn praktijken te ontwikkelen die reële antwoorden bieden op de urgentie van de bestaande mondiale ecologische en sociale vraagstukken. Ook de nationale overheden en verschillende gemeenten proberen gevolg te geven aan de steeds bredere oproep zelf verantwoordelijkheid te nemen als het gaat om gebruik van menselijke en natuurlijke hulpbronnen. In Nederland heeft milieuminister Cramer zich daarbij aangesloten onder meer door een 'cradle to cradle' beleid te willen stimuleren. In Vlaanderen is men een transitiearena gestart met overheid en middenveld. Van belang is duidelijkheid te krijgen over de mogelijke perspectieven van op sociale en ecologische duurzaamheid gerichte praktijken en beleid.

Jeanine Schreurs (hoofdredacteur van het tijdschrift Genoeg) zal de discussie leiden. Andere deelnemers zijn: Marta Resink (Omslag, Werkplaats voor duurzame ontwikkeling), Dirk Geldof (socioloog), Esmeralda Borgo (Netwerk Bewust Verbruiken), Huibert Boer (Kleine Aarde, marktplaats voor duurzaam leven), Joost Hardeman (PEACE), en Jeroen van den Bergh (Universitat Autónoma de Barcelona, Vrije Universiteit – Amsterdam)

Workshop 5: Groei en Herverdeling
De New Economics Foundation behoort tot de instanties die met aansprekende argumenten bepleiten onder ogen te zien dat, mondiaal gezien, herverdeling van welvaart voorrang verdient boven bevordering van economische groei. Een van hun argumenten is dat uit oogpunt van armoedebestrijding herverdeling goedkoper is, en sneller tot resultaten leidt, dan bevordering van economische groei. Bovendien zijn de wereldwijde grenzen aan de groei nu onomstotelijk. Anderen bestrijden deze stellingname. Zo moet het begrip economische groei verder genuanceerd worden, zie de ecologische voetafdruk. Bovendien hebben alle volkeren, en zeker de ontwikkelingslanden, recht op economische groei. Ook stelt zich de vraag of het medicijn erger kan worden dan de kwaal.

Discussleider is Christiaan Hogenhuis (onderzoeker Oikos). Andere deelnemers onder anderen: Leida Rijnhout (coördinator VODO), Piet Terhal (voorzitter bestuur Oikos), Francine Mestrum (Vrije Universiteit Brussel), Tuur Elzinga (Lid Eerste Kamer, SP), Abraham de Kruijf (IDA innovatie), en Diederik Samsom (lid Tweede Kamer, PvdA)

Workshop 6: Landbouw
In de discussie over economische groei vervult de agrarische sector een cruciale rol. Het bestaan van mensen is allereerst afhankelijk van wat landbouw, veeteelt en visserij voortbrengen. De sector legt een belangrijk beslag op de ecologische mogelijkheden van natuur en milieu, en wordt ook het eerst geconfronteerd met de beperkingen daarvan. Bovendien is zij zeker in ontwikkelingslanden van grote betekenis voor werk, inkomen en zelfvoorziening van omvangrijke groepen van mensen. Het huidige landbouwsysteem is niet gericht op wereldwijde voedselzekerheid. Er wordt genoeg geproduceerd voor iedereen, maar niet iedereen kan het kopen. De grote winsten worden gemaakt door de tussenhandelaren en de verwerkende industrie. Een drastische aanpak van de grootschalige problemen van sociale en ecologische aard kan niet zonder de erkenning van de strategische betekenis van deze sector. Kan zij een voorhoedepositie ontwikkelen in de strijd voor duurzaamheid, en zo ja, hoe?

Discussieleider is Cees Veerman (voormalig minister van Landbouw). Tot de andere deelnemers behoren: Jan Douwe van der Ploeg (hoogleraar Wageningen Universiteit), Gert Engelen (Boeren in de Kempen/Vredeseilanden), Guus Geurts (Platform Aarde Boer Consument, Vóór de Verandering), Jean-Pierre De Leener (Vlaams Agrarisch Centrum), en Riky Schut (Werkgroep Landbouw en Inkomen)

Workshop 7: Media
Media spelen een cruciale rol in de menings- en besluitvorming betreffende economische groei. Die rol manifesteert zich niet alleen in de voorziening van informatie maar ook in de vorming van opinies. Er wordt in Nederland en België wel enigszins blijk gegeven van de omvang, diepgang en urgentie van de wereldwijde problemen van armoede, ongelijkheid en ecocide. Maar er worden nauwelijks vraagtekens gezet bij de heersende opvattingen over economische groei die daar vaak de oorzaak van is. Kritische media zijn van strategische betekenis voor de ontwikkeling van een beleid dat reële antwoorden biedt op de urgentie van de bestaande mondiale ecologische en sociale vraagstukken.

Discussieleider is Marc Broere (hoofdredacteur lokaalmondiaal). Andere deelnemers zijn onder meer Dirk Barrez (freelance journalist, VRT) , Tjabel Daling (Het Financieeele Dagblad) en Evert Nieuwenhuis (LLink, auteur van "De Grote Globaliseringsgids")

De conferentie over economische groei Een comfortabele waarheid -€“ Groei naar een duurzame en solidaire economie zal op 10 januari in Tilburg aan de UvT gehouden worden. Om eraan deel te nemen kunt u zich opgeven via de website: www.economischegroei.net