Motie over de kredietcrisis aangenomen op de expert meeting over Duurzame en Solidaire Economie – 16 oktober 2008

Brief aan de Raad van Ministers van het Koninkrijk der Nederlanden


Motie over de kredietcrisis aangenomen op de expert meeting over Duurzame en Solidaire Economie – 16 oktober 2008


Aan de Raad van Ministers van het Koninkrijk der Nederlanden,
T.a.v. zijne excellentie dr. J.P Balkenende, Minister-president
Ministerie van Algemene Zaken
Postbus 20001
2500 EA Den Haag

Betreft: Motie over de kredietcrisis aangenomen op de expert meeting over Duurzame en Solidaire Economie – 16 oktober 2008

Hooggeachte heer Balkenende, dames en heren van de Raad van Ministers,

Op 10 januari 2008 vond aan de Universiteit van Tilburg de conferentie: “Een comfortabele waarheid – Groei naar een duurzame en solidaire economie” plaats. De conferentie onderschreef de stelling van de organisatoren dat de aanpak van mondiale vraagstukken als de klimaatverandering en de uitputting van de aarde, de blijvend wijdverbreide armoede en de toenemende mondiale ongelijkheid, een grote mate van urgentie heeft.

In vervolg op de conferentie is de Verklaring van Tilburg tot stand gekomen, zie www.economischegroei.net. Daarin wordt o.a. gesteld: “Die urgentie dwingt ons om de noodzakelijke transitie aan de orde te stellen van alle rijkere economieën, dus ook die van België, Nederland en Europa.” Hoe ingrijpend de voorgestelde omslag of trendbreuk ook zal zijn, zij is noodzakelijk voor het handhaven van ons welzijn. “Zij behoedt ons voor nog grotere problemen in de toekomst op het vlak van gezondheid en milieudegradatie, van een verder toenemende mondiale armoedekloof, en van gewapende conflicten en vluchtelingenstromen. Wij verkeren in de comfortabele positie dat de koerswijziging nu nog mogelijk is.” Op de Verklaring hebt u gereageerd middels uw brief aan prof. dr. Bob Goudzwaard d.d. 11 juli 2008, waarvoor wij u zeer erkentelijk zijn.

Op de conferentie is besloten dat er jaarlijks een vervolgconferentie zal plaatsvinden om de voortgang in deze transitie te bespreken. De eerstvolgende conferentie vindt plaats in Antwerpen op vrijdag 16 januari 2009. Deze staat geheel in het teken van de operationalisering van de “speerpunten” zoals die in de Verklaring zijn opgenomen.

Ter voorbereiding van de conferentie in Antwerpen vond op 16 oktober jl. een expert meeting plaats. Daarvoor waren uitgenodigd deskundigen en/of vertegenwoordigers van organisaties die de Verklaring van Tilburg hebben ondertekend of anderszins betrokken waren bij het initiatief. Aan hen werd de vraag voorgelegd hoe een daadwerkelijke transitie als hiervoor aangeduid in de komende jaren te bewerkstelligen is.

Aan het eind van deze bijeenkomst werd een motie aangenomen over de huidige kredietcrisis. De motie roept U als regering op om juist nu de hierboven aangeduide economische transformatie zo snel mogelijk ter hand te nemen, met oog voor ons aller toekomst. De motie pleit voor een tweetal maatregelen (zie bijlage). Tot de ondertekenaars behoren o.a. prof. dr. Bob Goudzwaard, prof. dr. Arnold Heertje, prof. dr. Paul de Beer, prof. dr. Klaas van Egmond, prof. dr. Koo van der Wal, prof. dr. Piet Terhal, dr. Lou Keune, prof. dr. Johan Graafland, dr. Roefie Hueting en prof. dr. Bastiaan Zoeteman.
Wij hopen en verwachten, dat U in een van uw vergaderingen de nodige aandacht aan de motie wilt besteden.

Bij voorbaat danken wij u voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Dr. Lou Keune
Onderzoeker Universiteit van Tilburg

Mede namens
prof. dr. Bob Goudzwaard, emeritus hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam, drs. Leida Rijnhout, Vlaams Overleg Duurzaam Ontwikkeling, en overige leden van het Platform Duurzame en Solidaire Economie

Bijlage: Motie over de kredietcrisis aangenomen op de expert meeting over Duurzame en Solidaire Economie – 16 oktober 2008