Monitor Brede Welvaart: nu ook invloed op beleid?

In mei publiceerde het CBS voor het eerst de Monitor Brede Welvaart (MBW), waarin met indicatoren wordt beschreven wat de kwaliteit van leven in Nederland is (‘hier en nu’), of die niet ten koste gaat van toekomstige generaties (‘later’), en of die ook niet ten koste gaat van mensen in andere landen, met name ontwikkelingslanden (‘elders’). Aan de monitor hebben wij een uitgebreid commentaar gewijd, waarin naast opmerkingen over de indicatoren onze belangrijkste zorg was dat er geen verbinding was tussen de monitor en het te voeren beleid. De monitor heeft pas écht zin als de regering op grond van de resultaten plannen maakt om die resultaten verder te verbeteren. Het regeringsbeleid is er dan op uit om een goed leven mogelijk te maken voor mensen nu en later, en niet om het Bruto Binnenlands Product (BBP) te laten stijgen, ongeacht de kosten die dat met zich meebrengt.

Een eerste stap in de goede richting lijkt nu echter gezet te zijn.

De Tweede Kamer nam een motie aan van Lammert van Raan (Partij voor de Dieren) en Sandra Beckerman (SP), waarin de regering wordt verzocht ‘in kaart te brengen op welke manier de Monitor Brede Welvaart kan worden geïntegreerd in de algehele besluitvorming, alsook op departementaal niveau’. De motie werd ook gesteund door PvdA, GroenLinks, DENK, D66, CDA en ChristenUnie. Na het aannemen van de motie vroeg van Raan om een brief van de regering ‘voor de besluitvorming over de Miljoenennota’, ofwel, hoe wordt de MBW geïntegreerd in de besluitvorming over de Miljoenennota.

Het is een logische stap die nu gezet wordt, ook al omdat de MBW geïntegreerd wordt met de rapportage over de Sustainable Development Goals. Het CBS en de planbureaus steken veel energie in het verstrekken van juiste en actuele gegevens over de stand van zaken, van de regering mag en moet dan verwacht worden dat ze nagaat wat er in het beleid moet veranderen om die stand van zaken te verbeteren. Hopelijk komen we zo langzamerhand af van de nadruk op de groei van het BBP. De eerste stap is gezet, wij blijven het volgen!