De beleidsrelevantie van de Verklaring van Tilburg

Brief aan de Raad van Ministers van het Koninkrijk der Nederlanden


De beleidsrelevantie van de Verklaring van Tilburg


Aan de Raad van Ministers van het Koninkrijk der Nederlanden,
T.a.v. zijne excellentie dr. J.P Balkenende, Minister-president
Ministerie van Algemene Zaken
Postbus 20001
2500 EA Den Haag

Betreft: de beleidsrelevantie van de Verklaring van Tilburg

Hooggeachte heer Balkenende, dames en heren van de Raad van Ministers,

Dezer dagen wordt de tekst publiek gemaakt van de “Verklaring van Tilburg”, die betrekking heeft op de noodzakelijke transformatie van de Nederlandse en Europese Economie, en door een aanzienlijk aantal personen – waaronder de Heer H. Wijffels – is ondersteund en meeondertekend (zie bijlage, zie ook www.economischegroei.net).

Aangezien de strekking van deze Verklaring potentieel op het beleid van diverse Ministeries betrekking heeft, nemen wij de vrijheid haar nu ook aan de Ministerraad in haar geheel toe te sturen. Wij hopen en verwachten, dat U daar ook in een van uw vergaderingen de nodige aandacht aan wil besteden.

Terzijde vermelden wij, dat op 18 maart jl. tijdens het debat over de Europese Top door mevrouw Wiegman- van Meppelen Scheppink, die de Verklaring van Tilburg mee ondertekend heeft een motie is ingediend waarin de Kamer de regering verzoekt “met een visie te komen hoe de Lissabonstrategie na 2010 zich meer kan richten op duurzame groei, solidariteit en kwaliteit van leven binnen en buiten de EU”.
Tot onze vreugde heeft staatssecretaris Timmermans deze motie overgenomen. Wij pleiten daarbij voor een nadere uitwerking van een daarmee corresponderend intern Nederlands beleid, en wensen U daartoe alle moed en sterkte toe.

Bij voorbaat danken wij u voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Dr. Lou Keune
Onderzoeker Universiteit van Tilburg

Mede namens
prof. dr. Bob Goudzwaard, emeritus hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam,
Leida Rijnhout, Vlaams Overleg Duurzaam Ontwikkeling,
en overige leden van de Initiatiefgroep Verklaring van Tilburg

(verzonden 17 april 2008)

De tekst van de brief kunt u hier downloaden.

Het antwoord van de Minister President, d.d. 11 juli 2008 vindt u hier ter download.