Missie, ambitie en strategie

Missie

De missie van het Platform DSE  is “een stabiele, gelijkwaardige en rechtvaardige economie tot stand brengen waar het menselijk gebruik van natuurlijke hulpbronnen en het natuurlijk vermogen van de aarde in balans zijn.”

Het Platform DSE concentreert zich daarbij op de Nederlandse economie en samenleving, maar plaatst dit tegen de achtergrond van het belang van realisatie van een mondiale duurzame en rechtvaardige economie en samenleving (The Great Transition is een internationale beweging). In haar boodschap benadrukt het Platform DSE niet alleen de noodzaak en urgentie van een economische transitie, maar ook de kansen die deze verandering biedt. Het is nu nog goed mogelijk om een bewuste en gestuurde omslag te maken. Als we die kans niet benutten, zullen we daar hardhandig  toe gedwongen worden door de grenzen van wat de planeet aan kan.

Ambitie

Het Platform DSE wil “de transitie naar een sociaal ecologisch tijdperk ondersteunen en versnellen”. Duurzaamheid, solidariteit en rechtvaardigheid zijn onze kernwaarden. De internationale begrippen Fair Eath Share, Sustainable Development en Ubuntu sluiten hier goed bij aan. De platformleden respecteren verschillen in visie (verschillende mensen dragen op verschillende manieren bij aan de transitie) en beseffen dat effectiviteit en diversiteit essentieel zijn om The Great Transition te laten slagen. Wij dragen de transitie uit in onze communicatie en nemen verantwoordelijkheid voor de transitie door het organiseren van programma’s en activiteiten. Wij ervaren onze bijdrage als een voorrecht; we zijn de verandering door het voor te leven.

Strategie

Het Platform DSE wil meer mensen bij de Great Transition betrekken en bestaande duurzame en solidaire initiatieven aan elkaar koppelen en opschalen. Er zijn al allerlei experimenten en (lokale) initiatieven. We weten inmiddels wat er technisch mogelijk is voor een duurzame samenleving. De tijd is rijp de transitie breed op te pakken.

Zie voor meer informatie het document The Great Transition.

“A Fair Earth Share is the amount of land each person would get if all the ecologically productive land on Earth were divided evenly among the present world population.”

“Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.” (Brundtland Commission, 1987)

“Ubuntu is leven op een manier die uitgaat van de wederzijdse afhankelijkheid van mensen en van de natuur. Deze waarden geven moed en leiden tot consequent gedrag. Ubuntu betekent ook het analyseren van problemen in de context van het hele systeem.”