Geen categorie

Motie MEV+ aangehouden

Bij de behandeling van de begroting van Economische Zaken heeft Carla Dik-Faber (Christen Unie) een motie ingediend waarin de regering wordt verzocht ‘voorstellen te doen voor een andere opzet van de Macro Economische Verkenning van het CPB, waarin de stand van de economie ook in sociaal en ecologisch opzicht wordt weergegeven’. In haar toelichting, in de eerste termijn van het debat, verwees ze naar de MEV+ van het Platform DSE als voorbeeld.

Minister Kamp ontraadde de motie, maar was bereid de vraag ter sprake te brengen in een overleg met CBS, CPB, PBL en SCP. De motie is nu aangehouden, er is dus niet over gestemd, dat kan op een later moment alsnog gebeuren. Voor de uitkomst van die stemming zal vooral de opstelling van de PvdA belangrijk zijn. Wordt vervolgd dus.

Productaanbod Platform DSE

Het Platform Duurzame en Solidaire Economie heeft per 2013 een nieuw productaanbod. Wij bieden cursussen, themalezingen, rondetafelbijeenkomsten en toekomstwerkplaatsen aan om te leren over een duurzame en solidaire economie. Indien u meer informatie wilt, bekijk het productaanbod. Indien u geïnteresseerd bent in een van onze producten of vragen heeft kunt u mailen naar: info@platformdse.org 

Verslag aanbieding MEV+ 2013

Dinsdag 11 december hebben vijf leden van het Platform DSE de MEV+ 2013 (pdf) officieel aangeboden aan de vaste kamercommissie voor Economische Zaken. Het was druk in de hal, de presentatie van het Platform was ingeklemd tussen het verzet tegen de Blankenburgtunnel en het verzet tegen de sluiting van Huis Doorn. Toch kregen we alle aandacht van de aanwezige commissieleden. Lou Keune sprak de commissie toe (hierbij de tekst), en overhandigde een exemplaar aan vervangend voorzitter Erik Ziengs (VVD), die natuurlijk geen toezeggingen deed. Aanwezig waren verder de Kamerleden Carla Dik-Faber (CU), Liesbeth van Tongeren (GroenLinks), Stientje van Veldhoven (D66), Agnes Mulder (CDA), Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) en René Leegte (VVD).

Economiecursus

De afgelopen vier weken organiseerde het Platform DSE samen met het Haags Milieu Centrum de cursus Naar een duurzame (lokale) economie in Den Haag. Gedurende vier avonden mochten we circa dertig enthousiaste deelnemers begroeten. De sheets van de cursusleiders zijn beschikbaar via de website van het Haags Milieu Centrum.

Mocht u een cursus in uw gemeente willen organiseren, neem dan gerust contact op met het Platform DSE om te overleggen over de mogelijkheden (info @ platformdse dot org).

 

Van Verderlicht tot Veerkracht

Van Vederlicht tot Veerkracht heette de openbare les die John Huige op 15 november hield in het kader van de Cartesius University. In deze openbare les ontwikkelde John een visie op de organisatie van de huidige maatschappij, gebaseerd op consumentisme en mcdonaldisering, op neoliberalisme en mondialisering en op een gedepolitiseerd politiek verleidingssysteem. Deze drie systemen bijeengehouden door het geloof in de markt heeft ons in een locked in situatie gebracht. Wanneer we uitgaan van de principes van veerkracht kunnen nieuwe ankerpunten vinden om wel tot duurzame en solidaire verandering te komen. Die ankerpunten zijn zelforganisatie: occupy your life, doe het met de beschikbare middelen: bricolage en met de kracht van de gemeenschap: ubuntu.  Met veerkracht, no regret en politieke doelen is dit een basismodel voor nieuwe maatschappelijke afwegingen en acties. Voor meer informatie, zie de complete tekst.

Economie en eigendom

Op 10 november 2012 was PDSE-lid Martijn van der Linden te gast bij de Club van Hemmen. Deze club van humanisten probeert maatschappelijke thema’s te koppelen aan persoonlijke verantwoordelijkheid. Het thema van deze dag was ‘hebben of zijn?’ Martijn hield een presentatie over de rol van bezit in onze economische orde en mogelijke alternatieven. Zie voor meer info de sheets.

Economische groei: de ontbrekende link in milieu journalistiek

In the Daly News, de e-mail nieuwsbrief van Herman Daly gedateerd 28 oktober 2012, staat een artikel over journalisten die schrijven over milieu- en duurzaamheidsvraagstukken. In het artikel worden deze journalisten vergeleken met artsen die van patiënt naar patiënt lopen, de symptomen bestrijden, maar de oorzaken niet aanpakken. Het artikel van Brian Czech is goed toepasbaar op ook veel Nederlandse journalisten. Lees het artikel.

Openbare les door John Huige op 15 november

In de serie Openbare Lessen van het Cartesius museum te Utrecht volgt op donderdag 15 november een lezing met debat door Platform DSE lid John Huige onder de titel ‘Van vederlicht tot veerkracht’. De openbare les is vrij toegankelijk maar u wordt gevraagd om uw deelname per email door te geven. Meer informatie.

De toekomst die WIJ willen

Op 24 november organiseert Oikos de bijeenkomst ‘De toekomst die WIJ willen. Samen improviseren op een doorbraak naar duurzaamheid’. De dag vindt plaats in de Rode Hoed te Amsterdam van 10.00 tot 17.30.  Het Platform DSE zal ook een rol hebben tijdens deze dag. U kunt zich voor deze conferentie aanmelden via www.stichtingoikos.nl/onzetoekomst. Meer informatie treft u aan in de flyer.

Verslag expertmeeting ‘Hoe werk beter te verdelen?’

Op 3 oktober heeft het Platform Duurzame en Solidaire Economie een expertmeeting georganiseerd over ‘Hoe werk beter te verdelen?’ bij Agentschap NL. 25 expert hebben deze middag kennis gedeeld over werk delen en minder werken als (deel-)oplossing voor de crises in de richting van een duurzame en solidaire economie. Het onderwerp is vanuit verschillende kanten belicht. Gerrit Stegehuis (PDSE), Rutger Claassen (Universiteit Leiden) en Koen Haegens (Groene Amsterdammer) hielden inleidingen. Vervolgens is er gediscussieerd om de dillema’s en hindernissen helder te krijgen. Tenslotte zijn er enkele vervolgstappen gedefinieerd. Volgens de aanwezigen is het helder dat een systeemdoorbraak nodig is om uit de crisis te komen en kunnen arbeidstijdverkorting en werkverdeling hieraan bijdragen.

Voor meer info zie het verslag.

College Hoge School Leiden

Gisteren (11 oktober) heeft Martijn van der Linden een college gegeven aan de Hogeschool Leiden voor de opleiding International Sustainable Development. Dit is een postgraduate opleiding voor professionals in het bedrijfsleven en de maatschappij. Martijn sprak over geld, geldcreatie, indicatoren en besprak twee projecten in Nederland. De sheets zijn online beschikbaar.

Sheets lezing Lou Keune

Gisteren (6 oktober) heeft PDSE-lid Lou Keune een geslaagde lezing gehouden op de ledendag van Milieudefensie. Lou sprak over een duurzame en eerlijke economie en behandelde:

  1. De problemen waar wij voor staan
  2. De kenmerken dominante economisch systeem
  3. Wat te doen?
  4. Kan het?

De sheets zijn online beschikbaar.